Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego X

III SA/Kr 951/19 - Wyrok WSA w Krakowie z 2019-11-27

i Kartograficznego z dnia 23 lipca 2019 r. nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do złożenia odwołania 1. uchyla zaskarżone postanowienie, 2. zasądza...
prezentaty organu) T. M. złożyła osobiście w Urzędzie Wojewódzkim wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia odwołania od decyzji Starosty z dnia [...] 2019 r...

III SA/Kr 321/18 - Wyrok WSA w Krakowie z 2018-06-21

Geodezyjnego i Kartograficznego z dnia 29 stycznia 2018 r. nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenie terminu do wniesienia odwołania skargę oddala. Zaskarżonym przez M...
o przywrócenie terminu do wniesienia odwołania od decyzji Starosty z [...] 2017 r., znak: [...] postanowił odmówić przywrócenia terminu do wniesienia odwołania od ww. decyzji...

IV SA/Wa 544/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-06-17

niejawnym wniosku Z. W. o przywrócenie terminu do uzupełnienia braków formalnych skargi poprzez nadesłanie dwóch egzemplarzy odpisu skargi w sprawie ze skargi Z. W. na decyzję...
i budynków stanu działki postanawia: odrzucić wniosek o przywrócenie terminu. Postanowieniem z dnia 18 maja 2016 r. sygn. akt IV SA/Wa 544/16 Wojewódzki Sąd Administracyjny...

II SA/Ke 445/11 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2011-09-23

niejawnym wniosku Z.K. o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia skargi w sprawie ze skargi Z.K. na decyzję Wojewódzkiego Inspektora...
Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego z dnia [...] znak: [...] w przedmiocie odmowy wprowadzenia zmian w operacie ewidencji gruntów postanawia: przywrócić skarżącej termin...

III SA/Łd 1234/15 - Wyrok WSA w Łodzi z 2016-03-22

2001 r., Pismem z dnia 23 września 2015 r., B. i Z. K. złożyli wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia odwołania od powyższej decyzji., W uzasadnieniu postanowienia...
art. 58 Kpa, zgodnie z którym w razie uchybienia terminu należy przywrócić termin na prośbę zainteresowanego, jeżeli uprawdopodobni, że uchybienie nastąpiło bez jego winy...

II SA/Wr 51/20 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2020-03-19

. Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego we W. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania I. uchyla...
(dalej jako 'DINGiK') odmówił D. P. i M. P. (dalej jako 'strona skarżąca') przywrócenia terminu do wniesienia odwołania od decyzji Starosty K...

II SA/Bk 582/11 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2011-11-03

. Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w B. z dnia [...] czerwca 2011 r. nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania...
2010 r. odwołująca się wystąpiła z wnioskiem o przywrócenie terminu do wniesienia odwołania. Postanowieniem z dnia [...] sierpnia 2010 r. organ odwoławczy odmówił...

III SA/Łd 360/14 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2014-06-05

5 czerwca 2014 r. wniosku M. L. o przywrócenie terminu do wniesienia skargi w sprawie ze skargi M. L. na postanowienie [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego...
i Kartograficznego z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania postanowił: odrzucić wniosek o przywrócenie terminu...

II SA/Bk 696/10 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2011-01-27

. na postanowienie P. Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w B. z dnia [...] sierpnia 2010 r., nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu...
2010r. nr [...], na podstawie art. 59 §2 kpa odmówił L. T.- G. przywrócenia terminu do wniesienia odwołania od decyzji Starosty W. nr [...] z dnia [...] kwietnia 2010r...

IV SA/Wa 544/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-07-05

niejawnym wniosku Z. W. z dnia 2 maja 2017 r. o przywrócenie terminu do uzupełnienia braków formalnych skargi w sprawie ze skargi Z. W. na decyzję [...] Wojewódzkiego...
: przywrócić termin do uzupełnienia braków formalnych skargi. Decyzją z dnia [...] stycznia 2016 r. nr [...] [...] Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego...
1   Następne >   +2   +5   +10   56