Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Inspektor Nadzoru Budowlanego X
  • Symbol

II OZ 1622/17 - Postanowienie NSA z 2018-01-11

o odrzuceniu wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej w sprawie ze skargi W. S. i Z. S. na decyzję Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego...
kwietnia 2017 r., sygn. akt VII SA/Wa 511/15 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie odrzucił wniosek W. S. i Z. S. o przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej...

II SA/Kr 3/09 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2009-03-03

Budowlanego w K. z dnia 9 października 2008 r., nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania postanawia: skargę odrzucić. II SA/Kr 3/09...
27 sierpnia 2007 r. zwrócona nadawcy z adnotacją: 'Nie mieści się przy [...]'., W dniu 27 sierpnia 2007 r. pełnomocnik Spółki złożył wniosek o przywrócenie terminu wraz...

II SA/Kr 365/10 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-05-18

w K. z dnia 20 stycznia 2010r., nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania postanawia I. skargę odrzucić, II. zarządzić zwrot na rzecz J...
ostrzegawczymi. Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności., Od decyzji organu pierwszej instancji J.Z. złożył odwołanie wraz z wnioskiem o przywrócenie terminu...

II SA/Gd 81/18 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2018-08-08

Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia 5 grudnia 2017 r., nr [...] w przedmiocie przywrócenia terminu do wniesienia odwołania w sprawie rozbiórki obiektu...
budowlanego oddala skargę. G. O. wniosła skargę na postanowienie Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z 5 grudnia 2017 r., nr [..], o odmowie przywrócenia terminu...

VII SA/Wa 2337/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-08-09

Budowlanego z dnia [...] sierpnia 2016 r. znak [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia zażalenia uchyla zaskarżone postanowienie Przedmiotem skargi...
wniesionej przez E. S. jest postanowienie Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia [...]sierpnia 2016 r. znak: [...], o odmowie przywrócenia terminu do wniesienia...

VII SA/Wa 160/22 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-04-28

(...) listopada 2021 r. znak: (...) w przedmiocie przywrócenia terminu do wniesienia odwołania oddala skargę 1. Zaskarżonym postanowieniem znak: DOA.7110.278.2021.MMM z 15...
listopada 2021 r. Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego odmówił przywrócenia terminu do wniesienia odwołania., 2. Rozstrzygnięcie to wydano w następujących okolicznościach...

VII SA/Wa 2370/06 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-08-08

Budowlanego z dnia [...] października 2006 r. nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia zażalenia. I. skargę oddala, II. przyznaje ze środków...
. przy ul. [...]., W dniu 24 marca 2006 r. (data prezentaty organu) B. i A. S. złożyli wniosek o przywrócenie terminu do złożenia środka odwoławczego (datowany na dzień 23...

II OZ 1360/17 - Postanowienie NSA z 2017-11-09

przywrócenia terminu do uiszczenia wpisu od skargi kasacyjnej w sprawie ze skargi A. B. na decyzję Małopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Krakowie z dnia...
, że pismem z dnia 20 lipca 2017 r. pełnomocnik skarżącej wniósł o przywrócenie terminu do uiszczania wpisu od skargi kasacyjnej podnosząc, że skarżąca uiściła wpis...

VII SA/Wa 1549/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-12-18

postanawia odmówić przywrócenia terminu do uzupełnienia braków formalnych skargi M.P. reprezentowany przez pełnomocnika z urzędu adw. A.P. w dniu 13 listopada 2014 r...
. (data nadania w urzędzie pocztowym) złożył do Sądu brakujące 2 odpisy skargi oraz wniosek o przywrócenie terminu do złożenia odpisów skargi., W uzasadnieniu wniosku...

VII SA/Wa 947/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-01-12

niejawnym wniosku B.S. o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku w prawie ze skargi B.S. na postanowienie [...] Wojewódzkiego Inspektora...
Nadzoru Budowlanego z dnia [...] marca 2014 r. nr: [...] w przedmiocie ustalenia opłaty legalizacyjnej postanawia odmówić B.S. przywrócenia terminu do złożenia wniosku...
1   Następne >   +2   +5   +10   100