Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Inspektor Farmaceutyczny X

VI SA/Wa 2814/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-10-23

. na posiedzeniu niejawnym wniosku S.w [...] o przywrócenie terminu do uzupełnienia braków formalnych skargi w sprawie ze skargi S. w [...] na decyzję Głównego Inspektora...
Farmaceutycznego z dnia [...] lipca 2014 r. nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania administracyjnego postanawia: odmówić przywrócenia terminu do uzupełnienia braków...

VI SA/Wa 1020/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-08-31

wniosku o przywrócenie terminu do uiszczenia wpisu od zażalenia w sprawie ze skargi G. Sp. z o.o. z siedzibą w L. na decyzję Głównego Inspektora Farmaceutycznego z dnia...
[...] lutego 2017 r. nr [...] w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej postanawia odmówić przywrócenia terminu Pismem z dnia 24 lipca 2017 r. G. Sp. z o.o. z siedzibą w L...

II GZ 187/18 - Postanowienie NSA z 2018-05-29

o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku w sprawie ze skargi J. L. na decyzję Głównego Inspektora Farmaceutycznego z dnia [...] grudnia...
r., sygn. akt VI SA/Wa 277/16, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie odrzucił wniosek J. L. o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia...

VI SA/Wa 2149/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-01-15

[...] S.A. z siedzibą w S. na postanowienie Głównego Inspektora Farmaceutycznego z dnia [...] lipca 2020 r. nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu...
Głównego Inspektora Farmaceutycznego z [...] maja 2020 r. znak [...] (dalej ,,postanowienie I'), którym odmówiono przywrócenia terminu do uzupełnienia braku formalnego...

VI SA/Wa 2538/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-02-05

. na posiedzeniu niejawnym wniosku P. sp. z o.o. z siedzibą w T. o przywrócenie terminu do uzupełnienia braków formalnych skargi oraz uiszczenia wpisu sądowego od skargi w sprawie...
na prowadzenie apteki ogólnodostępnej postanawia odmówić skarżącemu przywrócenia terminu do uzupełnienia braków formalnych skargi oraz uiszczenia wpisu sądowego od skargi P...

VI SA/Wa 2674/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-05-15

niejawnym wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia zażalenia na rozstrzygnięcie w przedmiocie kosztów sądowych zawarte w pkt 2 postanowienia Wojewódzkiego Sądu...
Dystrybucyjnej postanawia: przywrócić termin do wniesienia zażalenia Wobec uwzględnienia przez Głównego Inspektora Farmaceutycznego (dalej jako: 'GIF') w całości skargi C...

II GSK 1486/18 - Wyrok NSA z 2018-11-15

. nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy oddala skargę kasacyjną Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wyrokiem z dnia 16...
Farmaceutycznego (dalej: GIF) z dnia [...] marca 2017 r. o odmowie przywrócenia terminu do złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy., Z uzasadnienia wyroku wynika...

VI SA/Wa 2844/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-04-17

z siedzibą w L. na postanowienie Głównego Inspektora Farmaceutycznego z dnia [...] czerwca 2014 r. nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania...
w L. (dalej: skarżąca, Spółka, strona) o przywrócenie terminu do wniesienia odwołania od decyzji [...] Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego w [...] z dnia...

VI SA/Wa 2529/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-03-27

. na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku P. Sp. z o.o. z siedzibą w L. o przywrócenie terminu do wniesienia skargi na decyzję Głównego Inspektora Farmaceutycznego z dnia...
[...] września 2012 r. nr [...] w przedmiocie nakazu zaprzestania prowadzenia reklamy apteki i nałożenia kary pieniężnej postanawia: odmówić przywrócenia terminu...

VI SA/Wa 982/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-02-16

Inspektora Farmaceutycznego z dnia [...] marca 2017 r. nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy oddala skargę...
przywrócenia terminu do wniesienia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy od decyzji GIF z dnia [...] listopada 2016 r., znak [...], w przedmiocie cofnięcia zezwolenia...
1   Następne >   +2   +5   11