Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej X

I FZ 292/12 - Postanowienie NSA z 2012-09-27

zażalenia J. S. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 1 czerwca 2012 r., sygn. akt III SA/Wa 1456/10 odmawiające przywrócenia terminu...
przed sądami administracyjnymi (Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.), zwanej dalej jako P.p.s.a. odmówił J. S. przywrócenia terminu do złożenia wniosku o sporządzenie...

II FZ 261/08 - Postanowienie NSA z 2008-09-16

. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 14 kwietnia 2008 r. sygn. akt III SA/Wa 486/08 odmawiającego przywrócenia terminu do wniesienia skargi...
odmówił spółce 'G.' przywrócenia terminu do wniesienia skargi. W ocenie Sądu spółka nie uprawdopodobniła braku winy w uchybieniu terminowi. Okoliczność, że przyczyną...

II FZ 260/08 - Postanowienie NSA z 2008-09-16

przywrócenia terminu do wniesienia skargi w sprawie ze skargi G. Sp. z o.o. z siedzibą w L. na decyzję Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej z dnia 19 grudnia 2007 r...
postanowieniem Wojewódzki Sąd Administracyjny odmówił spółce 'G.' przywrócenia terminu do wniesienia skargi. W ocenie Sądu spółka nie uprawdopodobniła braku winy...

II FZ 259/08 - Postanowienie NSA z 2008-09-16

przywrócenia terminu do wniesienia skargi w sprawie ze skargi G. Sp. z o.o. z siedzibą w L. na decyzję Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej z dnia 19 grudnia 2007 r...
postanowieniem Wojewódzki Sąd Administracyjny odmówił spółce 'G.' przywrócenia terminu do wniesienia skargi. W ocenie Sądu spółka nie uprawdopodobniła braku winy w uchybieniu...

II FZ 328/11 - Postanowienie NSA z 2011-07-08

. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 09 listopada 2010 r., sygn. akt III SA/Wa 1473/10 w zakresie przywrócenia terminu w sprawie...
: oddalić zażalenie. Postanowieniem z dnia 9 listopada 2010 r., Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie odmówił skarżącemu - E. J. przywrócenia terminu do uiszczenia wpisu...

I FZ 551/12 - Postanowienie NSA z 2012-12-14

z wnioskiem o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku. Wniosek ten został nadany w placówce pocztowej w dniu 14 kwietnia 2012 r...
., Postanowieniem z dnia 1 czerwca 2012 r. sąd I instancji odmówił przywrócenia terminu do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku z dnia 19 stycznia 2012 r. Następnie...

II FSK 2368/13 - Wyrok NSA z 2013-11-29

była złożyć od niej odwołanie uzasadniając przyczynę uchybienia terminowi do jego wniesienia, co w ramach procedury podatkowej stanowiło przesłankę do ewentualnego przywrócenia...
kwestionowała przy tym sam fakt, doręczenia twierdząc, że skoro jego nie było - to nie rozpoczął biegu termin do wniesienia odwołania, a tym samym do przywrócenia terminu...

I FSK 1338/07 - Wyrok NSA z 2008-12-10

się od negatywnych skutków tego stanu rzeczy, jeśli uprawdopodobniona zostanie okoliczność uzasadniająca przywrócenie terminu., Odnosząc powyższe do przedmiotowej sprawy wskazać...
awiza. Brak winy jest okolicznością, która mogłaby być brana pod uwagę przy ewentualnym przywróceniu terminu (art. 86 i art. 87 p.p.s.a.), jednakże argumentacja...

II FSK 754/09 - Postanowienie NSA z 2010-01-07

zaskarżenia, skarżący winien rozważyć możliwość wystąpienia do organu właściwego do rozpatrzenia odwołania o przywrócenie terminu do jego wniesienia., W wywiedzionej...

II FSK 1993/13 - Wyrok NSA z 2014-05-22

za pośrednictwem Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w G. odwołanie od postanowienia Dyrektora UKS z dnia 25 lipca 2006 r., wraz z wnioskiem o przywrócenie terminu...
podatkowej zobowiązanie podatkowe wygasa w całości lub w części wskutek przedawnienia. Po upływie terminu przedawnienia wierzyciel nie może skutecznie domagać...
1   Następne >   2