Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska X

II SA/Wr 77/13 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2013-03-27

), czyli z uchybieniem terminu przewidzianego w art. 129 § 2 k.p.a., W skardze do sądu administracyjnego skarżąca nie kwestionując powyższych okoliczności, wniosła o przywrócenie terminu...
również pouczona o możliwości złożenia wniosku o przywrócenie terminu., W odpowiedzi na skargę organ wniósł o jej oddalenie. Odnośnie braku pouczeń organ podkreślił...

III OZ 643/22 - Postanowienie NSA z 2022-10-14

., a więc z przekroczeniem terminu ustawowego. Do skargi nie dołączono wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia skargi do sądu administracyjnego. Wobec tego Sąd pierwszej...
wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia skargi, a nie przesłankę do wykazania naruszenia prawa przez Sąd pierwszej instancji zaskarżonym postanowieniem., Mając na uwadze...

III OSK 5852/21 - Wyrok NSA z 2022-08-04

przywrócenia terminu do wniesienia odwołania)., Skarżący twierdzi, że w okolicznościach przedmiotowej sprawy przymusowe pozbawienie go prawa własności nieruchomości...
(obejmujących rozbudowę drogi gminnej oraz rozbudowę drogi krajowej nr [...]). Niestety w związku z tym, że GDOŚ bezzasadnie odmówił skarżącemu przywrócenia terminu do wniesienia...

III OZ 693/22 - Postanowienie NSA z 2022-11-18

sierpnia 2022 toku, a nie do 4 sierpnia 2022 roku., Pismem z 7 października 2022 r. R. L. wniósł o przywrócenie terminu do uiszczenia wpisu sądowego od skargi kasacyjnej...
zarządzenia o wezwaniu do uiszczenia wpisu od skargi kasacyjnej został uznany za doręczony w trybie fikcji doręczenia 4 sierpnia 2022 r., a więc 7-dniowy termin do uiszczenia...

III OZ 444/22 - Postanowienie NSA z 2022-07-14

i była przekonana, że przesyłkę można odebrać do 22 lutego 2022 r., A. T. wniosła także o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku, wskazując...
jest wyłącznie postanowienie WSA w Warszawie z 17 marca 2022 r. sygn. akt IV SA/Wa 943/21, odmawiające sporządzenia uzasadnienia wyroku. Wniosek o przywrócenie terminu zostanie...

III OSK 5881/21 - Postanowienie NSA z 2021-09-30

r., znak [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania postanawia: odmówić wstrzymania wykonania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach...
skargę M. W. i K. G. na postanowienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z [...] maja 2020 r. w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania...

II SA/Wr 156/16 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2016-06-28

uchybienie terminowi wniesienia odwołania powoduje, że organ odwoławczy ma obowiązek stwierdzić to uchybienie (art. 134), chyba że strona domaga się przywrócenia uchybionego...
). W razie stwierdzenia w drodze postanowienia uchybienia terminu do wniesienia odwołania, w razie ewentualnego wniesienia przez stronę wniosku o przywrócenie terminu wniesienia...

II SA/Wr 260/12 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2012-06-28

odwołania i nie złożyli wniosku o przywrócenie terminu do dokonania tej czynności procesowej. W takiej sytuacji organ odwoławczy, stosownie do art. 134 Kpa...
w wyniku odwołania wniesionego z uchybieniem terminu określonego wart. 129 § 2 Kpa, bez przywrócenia terminu do wniesienia odwołania, dopuściłby się rażącego naruszenia...

II SA/Bd 294/10 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2010-04-26

jednocześnie przywrócenia jej terminu do złożenia skargi., W odpowiedzi na skargę Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska wniósł o jej odrzucenie, względnie oddalenie., Organ...

III OZ 297/22 - Postanowienie NSA z 2022-05-17

do niewykonania wezwania Sądu, mogłyby być ewentualnie podnoszone we wniosku o przywrócenie terminu do uiszczenia opłaty kancelaryjnej, którego to jednak wniosku skarżąca nie złożyła...
skargi wniesionej w formie dokumentu elektronicznego, sporządzonych w celu doręczenia stronom postępowania, w kwocie 241,50 zł, w terminie 7 dni pod rygorem odrzucenia...
1   Następne >   3