Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad X

II OZ 584/09 - Postanowienie NSA z 2009-07-08

przywrócenia terminu do wniesienia skargi w sprawie ze skargi E. G. i P. G. na postanowienie Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia [...] 2008 r., znak...
o przywrócenie terminu do złożenia skargi. Postanowieniem z dnia 24 kwietnia 2009 r., sygn. akt IV SA/Wa 889/08, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie odmówił E. G. i P. G...

I OZ 894/11 - Postanowienie NSA z 2011-11-29

wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej w sprawie ze skargi J.M. na czynność Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad w przedmiocie...
przez radcę prawnego A.L., o przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej od postanowienia tego Sądu z dnia 18 kwietnia 2011 r. odrzucającego skargę strony...

II GZ 549/14 - Postanowienie NSA z 2014-09-23

Gospodarczej zażalenia R. B. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w W. z dnia 4 czerwca 2014 r., sygn. akt VI SA/Wa 1107/14 w zakresie przywrócenia terminu...
. przywrócenia terminu do wniesienia skargi na decyzję Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z [...] listopada 2012 r. nr [...] w przedmiocie kary pieniężnej...

II GZ 132/22 - Postanowienie NSA z 2022-05-24

., Pismem z 7 marca 2021 r. (nadanym na adres Sądu 9 marca 2021 r.) skarżący wniósł 'o przywrócenie terminu do wniesienia wniosku o zwolnienie z opłaty 200 złotych...
może chodzić - 2'. Sąd przyjął pismo z 7 marca 2021 r., jako wniosek o przywrócenie terminu do uiszczenia wpisu od skargi., Postanowieniem z 19 marca 2021 r. Sąd odrzucił...

II SA/Sz 154/14 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2014-02-25

tego organu wymierzającą karę pieniężną za zajęcie pasa drogowego drogi krajowej nr [...]., Jednocześnie skarżący złożył wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia skargi...

I OSK 388/05 - Wyrok NSA z 2006-02-02

przywrócenia pasa drogowego do stanu poprzedniego uchyla zaskarżony wyrok i przekazuje sprawę do ponownego rozpoznania Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Krakowie...
z [...] Nr [...] w przedmiocie przywrócenia pasa drogowego do stanu poprzedniego., W uzasadnieniu wyroku Sąd podniósł, że decyzją z [...] Generalny Dyrektor Dróg Publicznych...

II OSK 1344/06 - Postanowienie NSA z 2006-10-18

, nie pozbawia jednak możliwości do złożenia wniosku o przywrócenie tego terminu., Wobec powyższego Naczelny Sąd Administracyjny na podstawie art. 184 ustawy orzekł...
, że profesjonalny pełnomocnik winien uiścić wpis od skargi w terminie do jej wniesienia, pod rygorem jej odrzucenia bez wzywania do uzupełnienia tego braku. Zgodnie...

I OSK 465/06 - Wyrok NSA z 2007-02-14

przywrócenia do stanu poprzedniego naruszonego pasa drogowego oddala skargę kasacyjną Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wyrokiem z dnia 9 grudnia 2005 r. sygn. akt...
VI SA/Wa 1464/05 oddalił skargę S. G. na decyzję Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia [...], nr [...] w przedmiocie przywrócenia do stanu poprzedniego...

II GSK 545/12 - Wyrok NSA z 2013-07-23

jako k.p.a., w punkcie 1 decyzji orzekł o przywróceniu w terminie do 15 stycznia 2010 r. pasa drogowego drogi krajowej nr 7 do stanu poprzedniego, a w punkcie 2 nałożył na stronę...
, jako nie podjęte w terminie, zostało zwrócone do nadawcy i dołączone do akt administracyjnych sprawy. Z protokołu oględzin przeprowadzonych w dniu 25 listopada 2009 r...

I OSK 196/05 - Wyrok NSA z 2005-12-02

Skarżący był zawiadomiony na piśmie o terminie rozprawy przed sądem. Z akt sprawy nie wynika, by zgłaszał on wnioski dowodowe. Nie może w postępowaniu kasacyjnym...
1129/00 w sprawie ze skargi W. W. na decyzję Generalnego Dyrektora Dróg Publicznych z dnia [...], nr [...] w przedmiocie przywrócenia pasa drogowego do stanu poprzedniego...
1   Następne >   +2   4