Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Główny Geodeta Kraju X

IV SA/Wa 3054/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-09-06

Geodety Kraju z dnia [...] września 2016 r. nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania uchyla zaskarżone postanowienie oraz poprzedzające...
i Kartograficznego Województwa [...] (dalej również: WINGK) z dnia [...] lipca 2016 r. nr [...], odmawiające przywrócenia terminu do wniesienia odwołania od decyzji Starosty...

I OSK 170/18 - Wyrok NSA z 2019-09-25

. na postanowienie Głównego Geodety Kraju z dnia [...] września 2016 r. nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania 1. uchyla zaskarżony wyrok i oddala...
. nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania., Wyrok zapadł na tle następujących okoliczności sprawy:, Pismem z dnia 22 lutego 2015 r. B. K. i Z. K. wystąpili...

I OZ 7/09 - Postanowienie NSA z 2009-01-21

o przywrócenie terminu do złożenia skargi., Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie postanowieniem z dnia 12 czerwca 2008 r., sygn. akt IV SA/Wa 904/08 odmówił G. N. przywrócenia...
. na niedoręczenie decyzji J. N. nie stanowi podstawy do przywrócenia terminu. Sąd I instancji wskazał również, że zaskarżona decyzja została prawidłowo doręczona G. N. w dniu 21...

IV SA/Wa 1368/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-07-17

niejawnym wniosków B. G. i J. S. o przywrócenie terminu do uzupełnienia braków formalnych i fiskalnych skargi w sprawie ze skargi B. G. i J. S. na decyzję Głównego Geodety...
postanawia: odmówić przywrócenia terminu do uzupełnienia braków formalnych i fiskalnych skargi. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie postanowieniem z dnia 11 czerwca 2015...

IV SA/Wa 201/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-05-27

pełnomocnika skarżących D. W. i M. W. o przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej od postanowienia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 23...
zażalenia postanawia: - przywrócić termin do wniesienia skargi kasacyjnej. Postanowieniem z dnia 23 sierpnia 2012 r. sygn. akt IV SA/Wa 201/12 Wojewódzki Sąd...

IV SA/Wa 122/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-04-12

sprawy z wniosku A. i J. M. o przywrócenie terminu do wniesienia skargi A. i J. M. na decyzję Głównego Geodety Kraju z dnia [...] lipca 2009 r. nr [...] w przedmiocie...
stwierdzenia nieważności decyzji postanawia - odmówić przywrócenia terminu do wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie - A. i J. M. wnioskiem...

IV SA/Wa 293/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-10-04

niejawnym wniosku A. W. i M. W. o przywrócenie terminu do wniesienia zażalenia na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 20 lipca 2010 r...
., sygn. akt IV SA/Wa 293/10 odmawiające przywrócenia terminu do uiszczenia wpisu sądowego od skargi o wznowienie postępowania sądowego w sprawie ze skargi...

IV SA/Wa 904/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-05-21

wniosku G. N. o przywrócenie terminu do wniesienia skargi w sprawie ze skargi G. N. i J. N. na decyzję Głównego Geodety Kraju z dnia [...] stycznia 2008 r...
. nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji postanawia - odrzucić wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia skargi - Skarżący G. N. w dniu 22 kwietnia 2008 r. wniósł...

IV SO/Wa 37/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-12-09

niejawnym wniosku S. K. o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o przyznanie prawa pomocy w sprawie z wniosku S. K. o wymierzenie Głównemu Geodecie Kraju grzywny...
za nieprzekazanie skargi wraz z aktami sprawy i odpowiedzią na skargę postanawia: odrzucić wniosek o przywrócenie terminu. S. K. w pismach z dnia 9 i 10 października 2014 r...

VIII SA/Wa 1114/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-04-28

dla [...] w O. o przywrócenie terminu do uzupełnienia braków formalnych skargi na decyzję Głównego Geodety Kraju z dnia [...] września 2010 r. nr [...] w przedmiocie...
odmowy uchylenia decyzji ostatecznej w sprawie odmowy wpisu do ewidencji gruntów i budynków postanawia odmówić przywrócenia terminu do uzupełnienia braków formalnych skargi...
1   Następne >   +2   +5   +10   12