Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Dziekan Wydziału X

III SA/Łd 432/14 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2014-10-21

o przywrócenia terminu do wniesienia odwołania' postanawia: 1. odrzucić skargę; 2. przyznać adwokatowi D.K. prowadzącej Kancelarię Adwokacką w Ł. przy ul. [...] lok...
marca 2014r. złożył za pośrednictwem Dziekana Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu [...] wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia odwołań od decyzji z dnia...

III SA/Łd 432/14 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2014-08-13

Uniwersytetu [....] z dnia [...] w przedmiocie: odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania p o s t a n a w i a: przyznać skarżącemu J. K. prawo pomocy...
Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu [...] z dnia [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania., W odpowiedzi na wezwanie...

III SAB/Łd 3/14 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2014-08-05

. Jednocześnie skarżący wniósł o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o ulgę w opłacie, wyjaśniając, że z uwagi na wyznaczenie dodatkowych terminów egzaminów poza sesją...
wniosku w sprawie ulgi w opłatach za zajęcia dydaktyczne. Terminy przewidziane w § 8 uchwały Senatu U[...] nie mogą być przywrócone. Nie stosuje się w tym zakresie...

III SAB/Kr 55/17 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2017-09-12

. ([...]) Przewodniczący Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej przywrócił M. A. termin do wpisu na pierwszy rok studiów niestacjonarnych na kierunku [...] prowadzonych...
2.669,00 w związku z niewniesieniem opłaty dotyczącej kierunku studiów, w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania., W dniu 28 grudnia 2015 r. M. A. została wezwana...

III SAB/Kr 10/18 - Wyrok WSA w Krakowie z 2018-03-28

doktoranta i nie miał możliwości zakończenia doktoratu w terminie, mając na uwadze rozstrzygnięcie o jego statusie dopiero w toku postępowania przed sądem administracyjnym...
. Po przywróceniu skarżącemu statusu doktoranta organ odmówił mu możliwości uczestnictwa w zajęciach twierdząc, że nie jest już doktorantem z uwagi na upływ czasu trwania...