Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Dyrektor Wojskowego Biura Emerytalnego X

IV SA/Wr 263/10 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2010-10-01

oraz decyzje waloryzacyjne z lat 1999 do 2009 wskutek wniosku skarżącego o przywrócenie terminu do złożenia zażalenia oraz zażalenia na postanowienie Wojewódzkiego Sądu...
Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 14 maja 2010 r. sygn. akt IV SA/Wr 263/10 p o s t a n a w i a: I. odrzucić wniosek o przywrócenie terminu do złożenia zażalenia; II...

I OZ 889/10 - Postanowienie NSA z 2010-11-26

wniosku o przywrócenie terminu do złożenia zażalenia oraz o odrzuceniu zażalenia w sprawie ze skargi A.C. na decyzję Dyrektora Wojskowego Biura Emerytalnego we Wrocławiu...
postanowieniem Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu odrzucił wniosek A.C. o przywrócenie terminu do złożenia zażalenia na postanowienie tego Sądu z dnia 14 maja...

IV SA/Wr 280/11 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2011-09-27

niejawnym sprawy z wniosku A. C. o przywrócenie terminu do wniesienia zażalenia na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 12 września...
waloryzacji emerytury wojskowej postanawia odmówić przywrócenia terminu do wniesienia zażalenia. A. C. złożył skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu...

I SA/Sz 31/07 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2007-09-27

Dyrektora Wojskowego Biura Emerytalnego oraz o przywrócenie terminu do wniesienia skargi o wznowienie postępowania postanawia: 1. umorzyć postępowanie sądowe...
w przedmiocie przywrócenia terminu do wniesienia skargi o wznowienie postępowania, 1. zawiesić postępowanie sądowe. Z.P. wniósł do Naczelnego Sądu Administracyjnego Ośrodka...

II FSK 1261/05 - Wyrok NSA z 2006-09-20

w dniu 3 stycznia 2001 r., Zauważono, że w dniu 28 stycznia 2004 r. Zygmunt P. skierował do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia...
instancji nie wypowiedział się w sprawie wniosku z dnia 23 stycznia 2004 r. /wpływ do Sądu 28 stycznia 2004 r./ w przedmiocie przywrócenia uchybionego terminu., W skardze...

I SA/Sz 31/07 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2008-05-21

Emerytalnego oraz o przywrócenie terminu do wniesienia skargi o wznowienie postępowania p o s t a n a w i a odmówić podjęcia postępowania sądowego zawieszonego postanowieniem...
w podatku dochodowym od osób fizycznych z tytułu świadczeń emerytalnych oraz o przywrócenie terminu do wniesienia skargi o wznowienie postępowania., W uzasadnieniu...

II SA/Wa 2437/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-04-05

w ramach odrębnej instytucji postępowania administracyjnego (wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia odwołania) - z tą jednak uwagą, że przedmiotem skargi wnoszonej...
organu I instancji wraz z wnioskiem o przywrócenie terminu do jego wniesienia, a Minister Spraw Wewnętrznych wyda w sprawie ostateczny akt, który następnie stanie...

II SA/Bd 568/10 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2010-08-24

, musi on ponieść negatywne skutki swojego wadliwego działania w postaci braku podstaw do przywrócenia terminu do wniesienia zażalenia na postanowienie organu I instancji...
, a co za tym idzie niemożności skutecznego domagania się przywrócenia tego terminu., Z uwagi na powyższe Sąd, działając na podstawie art. 58 § 1 pkt 6 p.p.s.a., skargę...

IV SA/Gl 1431/11 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2011-11-15

przez skarżącego we wniosku skierowanym do organu o przywrócenie terminu do złożenia zażalenia., W związku z tym, na podstawie art. 58 § 1 pkt 6 P.p.s.a. - skarga podlegała...
, że przysługuje od niego zażalenie do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach za pośrednictwem Wojskowego Biura Emerytalnego w K., w terminie 7 dni od daty...

II SA/Wa 1068/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-11-16

się do tego pouczenia. W tej sytuacji okoliczność błędnego pouczenia o możliwości wniesienia odwołania do sądu powszechnego może stanowić uzasadnienie wniosku o przywrócenie terminu...
1   Następne >   2