Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy X

II SPP/Ol 85/20 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2020-07-27

niejawnym wniosku E.S. o przywrócenie terminu do wniesienia sprzeciwu od postanowienia starszego referendarza sądowego z dnia 21 kwietnia 2020 r. o odmowie przyznania prawa...
związanych z nieruchomościami postanawia odmówić przywrócenia terminu. WSA/pos.1- sentencja postanowienia E.S. złożyła przed wszczęciem postępowania sądowego w sprawie...

I SA/Sz 654/17 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2017-08-28

wniosku Gminy B. o przywrócenie terminu do uzupełnienia braków formalnych skargi w sprawie ze skargi Gminy B. na rozstrzygnięcie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Sz. z dnia...
przywrócenia terminu Pismem z dnia 24 lipca 2017 r. Gmina B. wniosła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie skargę na rozstrzygnięcie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Sz...

I GZ 167/22 - Postanowienie NSA z 2022-06-08

przywrócenie terminu do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 15 marca 2022 r., sygn. akt I SA/Łd 55/22 w sprawie...
(Dz. U. z 2022 r., poz. 329, ze zm. dalej p.p.s.a.) odmówił przywrócenia terminu do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku Wojewódzkiego Sądu...

I SA/Sz 654/17 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2017-09-15

we wskazanym terminie zobowiązania Sądu nie wykonała., W dniu rozprawy 23 sierpnia 2017 r., do Sądu wpłynął wniosek Skarżącej o przywrócenie terminu do uzupełnienia braków...
formalnych skargi wraz z dokumentacją stanowiącą wykonanie zobowiązania Sądu., Postanowieniem Sądu z dnia 28 sierpnia 2017 r. odmówiono skarżącej przywrócenia terminu...

I SA/Go 326/21 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2021-11-16

w skardze zawarto wniosek o przywrócenie terminu do jej wniesienia, z uwagi na fakt, iż jego uchybienie nie było zawinione przez pełnomocnika skarżącej, albowiem do Kancelarii...
się zaś do zawartego w skardze wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia skargi Sąd wyjaśnia, że skarga (a tym samym wniosek zawarty w skardze) zawierała braki formalne...

I SA/Go 359/21 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2021-11-16

postanowił o pozostawieniu skargi bez rozpatrzenia., Odnosząc się zaś do zawartego w skardze wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia skargi Sąd wyjaśnia, że skarga...
, wniosła skargę na informację Wojewódzkiego Urzędu Pracy wskazaną w sentencji niniejszego postanowienia. Z ostrożności procesowej w skardze zawarto wniosek o przywrócenie...

III SA/Po 1624/21 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2022-04-01

na czynność Wojewody W. nie jest dopuszczalna, Skarżący wnosi o przywrócenie terminu do złożenia skargi na czynność Dyrektora WUP w przedmiocie odmowy wypłaty świadczeń...
o przywrócenie terminu do wniesienia skargi wyłączono ze sprawy III SA/Po 1532/21 (dotyczącej skargi na czynność Wojewody W. z dnia 15 września 2021r.) i rozpoznano pod sygn. III SA...

I SA/Sz 286/18 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2018-05-25

., przy czym nie wniesiono o przywrócenie terminu do wniesienia skargi., Z tych względów, na podstawie art. 61 ust. 6 pkt 1 ustawy wdrożeniowej i art. 232 § 1 pkt 1 p.p.s.a. w zw...
26 marca 2018 r. Kwestionowane rozstrzygnięcie zawierało pouczenie o sposobie i terminie wniesienia skargi do wojewódzkiego sądu administracyjnego. Jak wynika z pieczęci...

I SA/Sz 800/17 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2017-10-12

dokumenty pełnomocnik Skarżącej nie złożyła równocześnie ani później (np. do zamknięcia rozprawy) prawidłowego wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia skargi...
Operacyjnego Województwa Z. 2014 -2020., Wykonując zarządzenia Przewodniczącego Wydziału I z dnia 18 września 2017 r. o wyznaczeniu terminu rozprawy i zarządzenie wstępne...

I SA/Sz 799/17 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2017-10-12

pełnomocnik Skarżącej nie złożyła równocześnie ani później (np. do zamknięcia rozprawy) prawidłowego wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia skargi., W tym stanie rzeczy...
Wydziału I z dnia 18 września 2017 r. o wyznaczeniu terminu rozprawy i zarządzenie wstępne tego przewodniczącego, sekretarz sądowy pismem z dnia 19 września 2017 r...
1   Następne >   2