Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Dyrektor Szkoły X

IV SAB/Gl 165/18 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2018-09-28

o przywrócenie terminu do uiszczenia wpisu p o s t a n a w i a odmówić przywrócenia terminu. Pismem z dnia 6 lipca 2018 r. A. J. wniosła do Wojewódzkiego Sądu...
września 2018 r., W piśmie z dnia 27 sierpnia 2018 r. (nadanym w placówce pocztowej dnia 4 września 2018 r.) skarżąca wniosła o przywrócenie terminu do uiszczenia wpisu...

III SAB/Kr 30/13 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2013-10-09

. o przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej od postanowienia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 10 czerwca 2013 r. sygn. akt III SAB/Kr...
30/13 w sprawie ze skargi S. G. na bezczynność Dyrektora [...] Szkoły [...] w K postanawia przywrócić termin do wniesienia skargi kasacyjnej. Wojewódzki Sąd Administracyjny...

II SAB/Rz 56/18 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2018-08-06

2018 roku w Rzeszowie na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku 'I.' z siedzibą w [...] o przywrócenie terminu do uzupełnienia braków formalnych skargi na bezczynność...
Dyrektora Zespołu Szkół nr [...] im. [...] w [...] w sprawie udzielenia informacji publicznej - postanawia - odmówić przywrócenia terminu. Postanowieniem z dnia 14 czerwca...

IV SAB/Gl 184/14 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2015-03-11

o przywrócenie terminu do wniesienia skargi p o s t a n a w i a: przywrócić termin do wniesienia skargi. Postanowieniem z dnia 2 lutego 2015 r. Wojewódzki Sąd...
sądu w dniu 20 stycznia 2015 r., czyli jeden dzień po terminie., K. Z. w piśmie z dnia 20 lutego 2015 r. wniósł o przywrócenie terminu do uiszczenia wpisu od skargi...

II SAB/Gd 123/15 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2016-09-27

skarżącej H. W. o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 21 października 2015 r., sygn...
na powyższe skarżąca wnioskiem z dnia 27 czerwca 2016 r. zwróciła się o przywrócenie terminu o wniesienia wniosku o uzasadnienie wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego...

I OZ 1180/18 - Postanowienie NSA z 2018-12-06

przywrócenia terminu do uzupełnienia braków formalnych skargi w sprawie ze skargi Fundacji [..] na bezczynność Dyrektora Zespołu Szkół nr [..] im. [..] w D. w przedmiocie...
. skarżąca reprezentowana przez pełnomocnika nadała w placówce operatora pocztowego wniosek o przywrócenie terminu do uzupełnienia braków formalnych skargi...

III OZ 556/23 - Postanowienie NSA z 2023-11-08

2023 r., sygn. akt IV SA/Wr 560/22 o odmowie przywrócenia terminu do wniesienia skargi kasacyjnej od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 31...
we Wrocławiu odmówił organowi przywrócenia terminu do wniesienia skargi kasacyjnej. W uzasadnieniu wskazał, że wyrokiem z 31 maja 2023 r. sąd ten uchylił zaskarżone...

I SAB/Wa 162/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-01-05

niejawnym sprawy z wniosku J. D. i M. D. o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia...
w sprawie spełnienia obowiązku szkolnego poza szkołą w formie edukacji domowej postanawia odmówić przywrócenia terminu do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia...

III SA/Gd 375/15 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2015-07-29

. W wezwaniu R. M. wniósł o przywrócenie terminu na wystąpienie z przedmiotowym wezwaniem, powołując się na brak prawidłowego pouczenia go o przysługujących środkach...
do przywrócenia terminu do wniesienia wezwania ( pismo z dnia 31 marca 2015 r. , znak [...])., Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku zważył, co następuje:, Zgodnie z art. 125 § 1...

IV SAB/Po 32/20 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2020-08-18

niejawnym wniosku Dyrektora Szkoły o przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej w sprawie ze skargi R. S. na bezczynność Dyrektora Szkoły w przedmiocie...
udostępnienia informacji publicznej postanawia odmówić przywrócenia terminu do wniesienia skargi kasacyjnej Prawomocnym wyrokiem z dnia 25 marca 2020 r., sygn. akt IV SAB...
1   Następne >   +2   5