Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej X

II SA/Op 343/20 - Wyrok WSA w Opolu z 2021-02-04

października 2020 r., nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do złożenia wniosku o wznowienie postępowania w sprawie zwolnienia ze służby oddala skargę...
Dyrektora Zakładu Karnego Nr [...] w [...] (zwanego dalej również: organem lub Dyrektorem Zakładu Karnego) o odmowie przywrócenia terminu do złożenia wniosku o wznowienie...

II SA/Sz 254/10 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2010-05-25

wniosku D. A. o przywrócenie terminu do wniesienia skargi na pismo Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej z dnia [...] r. Nr [...] w przedmiocie świadczenia pieniężnego p o s t...
a n a w i a przywrócić termin do wniesienia skargi. Wojewódzki Sąd Administracyjny postanowieniem z dnia [...] r. odrzucił skargę D. A. na pismo Dyrektora Okręgowego...

II SA/Sz 544/13 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2013-10-23

ze skargi K. Z. na postanowienie Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej z dnia [...] nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania oddala skargę...
przez profesjonalnego pełnomocnika, złożył odwołanie od ww. decyzji Dyrektora Aresztu Śledczego z dnia [...] r. Jednocześnie wniósł o przywrócenie terminu do wniesienia odwołania...

II SA/Po 111/18 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2018-04-05

odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania oddala skargę Postanowieniem z dnia [...] listopada 2017 r. nr [...] Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej po rozpatrzeniu...
wniosku T. K. (dalej jako skarżący) odmówił przywrócenia terminu do złożenia odwołania od decyzji Dyrektora Aresztu Śledczego w P. z dnia [...] września 2017 r...

II SA/Rz 1029/10 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2011-03-11

wniosku R. S. o przywrócenie terminu do wniesienia skargi na decyzję personalną Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej z dnia [...] sierpnia 2010 r...
., Nr [...] w przedmiocie przeniesienia na inne stanowisko służbowe - p o s t a n a w i a - odmówić przywrócenia terminu do wniesienia skargi. Postanowieniem z dnia 1 grudnia 2010 r...

III SAB/Kr 2/14 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2014-10-27

niejawnym wniosku skarżącego R. H. o przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej w sprawie ze skargi R. H. na przewlekłość postępowania Dyrektora Okręgowego...
Służby Więziennej postanawia: przywrócić skarżącemu termin do wniesienia skargi kasacyjnej Skarżący R. H. reprezentowany przez zawodowego pełnomocnika procesowego w osobie...

II SA/Op 249/05 - Wyrok WSA w Opolu z 2005-10-27

Zakładu Karnego Nr [...] w S. z wnioskiem o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o sprostowanie świadectwa służby wydanego jemu w dniu 18 lipca 2003 r. W uzasadnieniu...
Więziennej utrzymał w mocy zaskarżone postanowienie., W uzasadnieniu postanowienia podniesiono, iż przesłankami uzasadniającymi przywrócenie terminu, w świetle art. 58 Kpa...

I OSK 2923/18 - Wyrok NSA z 2018-12-12

[...] listopada 2017 r. nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania oddala skargę kasacyjną. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu wyrokiem...
odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania., W uzasadnieniu Sąd I instancji wskazał następujący stan faktyczny i prawny sprawy:, W dniu [...] sierpnia 2016 r...

II SA/Po 204/18 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2018-04-10

. na posiedzeniu niejawnym wniosku D. C. o przywrócenia terminu do wniesienia skargi w sprawie ze skargi D. C. na decyzję Dyrektora Okręgowej Służby Więziennej z dnia [...] 12 grudnia...
2017 r. nr [...] w przedmiocie odmowy udostępnienia informacji publicznej postanawia odmówić przywrócenia terminu do wniesienia skargi /-/ W. Batorowicz Wraz z datowaną...

III SA/Łd 513/19 - Wyrok WSA w Łodzi z 2019-07-17

. M. na postanowienia Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Ł. z dnia [...] nr [...] oraz [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania...
. przywrócenia terminu do wniesienia odwołania od decyzji Dyrektora Aresztu Śledczego w [...] z dnia [...] znak [...] w przedmiocie zwolnienia z dniem 31 stycznia 2019 r...
1   Następne >   +2   +5   7