Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Dyrektor Oddziału Regionalnego Wojskowej Agencji Mieszkaniowej X

II SA/Gd 522/03 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2008-01-07

skarżącego Z. T. o przywrócenie terminu do wniesienia zażalenia na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 9 lutego 2005 r. odmawiające...
skarżącemu przywrócenia terminu do wniesienia skargi. W dniu 11 grudnia 2007 r. ( data stempla pocztowego) pełnomocnik skarżącego złożył zażalenie ( nazwane skargą kasacyjną...

I OZ 188/08 - Postanowienie NSA z 2008-03-27

o przywrócenie terminu do wniesienia zażalenia na postanowienie z dnia 9 lutego 2005 r. odmawiające skarżącemu przywrócenia terminu do wniesienia skargi. W uzasadnieniu Sąd...
wskazał ponadto, iż użyty w postanowieniu z dnia 9 lutego 2005 r. zwrot 'oddalić wniosek o przywrócenie terminu' jest tożsamy ze sformułowaniem 'odmówić przywrócenia terminu...

II SA/Gd 1019/00 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2004-01-28

Dyrektora Oddziału Rejonowego Wojskowej Agencji Mieszkaniowej z dnia 19 kwietnia 2000 r. nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania w sprawie...
2000 r., złożyła wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia odwołania od decyzji Dyrektora Oddziału Terenowego Wojskowej Agencji Mieszkaniowej z dnia 17 grudnia 1999 r...

II SA/Gd 1707/01 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2009-05-15

równoważnika pieniężnego za brak osobnej kwatery stałej postanawia odrzucić wniosek skarżącego o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku...
Administracyjny w Gdańsku odmówił skarżącemu przywrócenia terminu do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wymienionego wyżej wyroku, zaś Naczelny Sąd...

II SA/Gd 522/03 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2007-10-04

osobnej kwatery stałej postanawia oddalić wniosek skarżącego Z. T. o przywrócenie terminu do wniesienia zażalenia na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego...
w Gdańsku z dnia 9 lutego 2005 r. odmawiające skarżącemu przywrócenia terminu do wniesienia skargi. Postanowieniem z dnia 9 lutego 2005 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny...

I OZ 690/09 - Postanowienie NSA z 2009-07-01

odmówił skarżącemu przywrócenia terminu do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia powyższego wyroku. Postanowienie to na skutek wniesionego przez K. Z. zażalenia...
13 marca 2009 r. wniósł skargę o wznowienie postępowania, w której zawarł ponowny wniosek o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku...

II SA/Gd 522/03 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2008-01-07

. o oddaleniu wniosku skarżącego o przywrócenie terminu do wniesienia zażalenia na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 9 lutego 2005 r. odmawiające...
skarżącemu przywrócenia terminu do wniesienia skargi w ten sposób, że w wersach siódmym i drugim od końca uzasadnienia postanowienia w miejsce 'art. 88 § 5' wpisać ' art...

II SA/Gd 522/03 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2007-12-17

kwatery stałej postanawia odrzucić zażalenie Z. T. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 9 lutego 2005 r. o odmowie przywrócenia terminu...
Administracyjnego w Gdańsku z dnia 9 lutego 2005 r. o odmowie przywrócenia terminu do wniesienia skargi oraz wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia zażalenia...

I SA 1949/02 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2004-02-11

Wojskowej Agencji Mieszkaniowej z dnia '[...]' r. nr '[...]' w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia zarzutów uchyla zaskarżone postanowienie i poprzedzające...
Terenowego Wojskowej Agencji Mieszkaniowej w G., postanowieniem z dnia 31 maja 2002 r., odmówił przywrócenia terminu do wniesienia zarzutów. W uzasadnieniu wyjaśnił, iż WAM OT...

II SA/Gd 522/03 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2007-10-04

kwatery stałej. Jednocześnie złożył wniosek o przywrócenie terminu do jej wniesienia., Postanowieniem z dnia 9 lutego 2005 r. Sąd odmówił skarżącemu przywrócenia terminu...
wniósł o przywrócenie terminu do wniesienia zażalenia na postanowienie Sądu z dnia 9 lutego 2005 r., dołączając jednocześnie zażalenie na wymienione postanowienie. Skarżący...
1   Następne >   +2   4