Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Dyrektor Oddziału Regionalnego Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego X

II SA/Wa 1097/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-10-25

niejawnym wniosku A. M. o przywrócenie terminu do wniesienia skargi na decyzję Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia [...] kwietnia 2010 r...
. nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania renty rolniczej w drodze wyjątku postanawia odrzucić wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia skargi. A. M. - przedstawiciel ustawowy...

II SA/Wa 1097/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-02-07

. odrzucił wniosek skarżącej o przywrócenie terminu do wniesienia skargi, z uwagi na przekroczenie siedmiodniowego terminu do jego złożenia., Naczelny Sąd Administracyjny...
wniesiona z przekroczeniem trzydziestodniowego terminu do jej złożenia, a wniosek skarżącej o przywrócenie terminu do jej wniesienia został prawomocnie odrzucony., Z uwagi...

I SA/Bd 587/11 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2011-08-29

rozstrzygnięcia organu II instancji. Jednocześnie należy wskazać, że skarżący nie złożył również wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia skargi., Mając na uwadze powyższe...
. Nr 153, poz. 1270 ze zm., dalej powoływanej jako ppsa) skargę wnosi się w terminie trzydziestu dni od doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie. Z przytoczonego...

I SA/Bd 62/17 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2017-03-15

Społecznego prośbę o przywrócenie terminu, w ciągu siedmiu dni od dnia ustania przyczyny uchybienia terminu. Jednocześnie z wniesieniem prośby należy dopełnić czynności...
, na jego wniosek, uwzględniając możliwości płatnicze wnioskodawcy oraz stan finansów funduszów emerytalno-rentowego i składkowego, może odroczyć termin płatności należności...

I SA/Bd 63/17 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2017-03-15

zaskarżyć decyzję z [...] powinien złożyć do Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego prośbę o przywrócenie terminu, w ciągu siedmiu dni od dnia ustania przyczyny...
, na jego wniosek, uwzględniając możliwości płatnicze wnioskodawcy oraz stan finansów funduszów emerytalno-rentowego i składkowego, może odroczyć termin płatności należności...

III SAB/Kr 60/13 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2014-05-07

decyzji odmownej. Również od tej decyzji skarżący wniósł odwołanie, wnioski o przywrócenie mu renty oraz wnioski o ponowne rozpoznania sprawy, ostatnie sformułowane w piśmie...
przywrócenia mu renty rolniczej. Właściwość sądu administracyjnego w tej sprawie należy rozpatrzyć w kontekście treści przepisu art. 36 ust. 3 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r...

I SA/Bd 363/19 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2019-08-06

niedotrzymania warunków decyzji, tj. braku wpłat rat w wyznaczonych kwotach i terminach., W dniu [...] grudnia 2019r. Skarżący wystąpił o ponowne rozpatrzenie sprawy...
i przywrócenie zawartego w dniu [...] września 2018r. układu ratalnego. Wniosek ten umotywowany został trudną sytuacja finansową (niska dochodowość gospodarstwa spowodowana...

III SA/Łd 22/05 - Wyrok WSA w Łodzi z 2005-07-21

także ubezpieczenia zdrowotnego, którego przywrócenie pociąga koszty, na których pokrycie skarżąca nie ma środków finansowych., Decyzją z dnia [...] Prezes Kasy Rolniczego...
kpa określający szczegółowe zasady dotyczące powiadamiania stron o miejscu i terminie przeprowadzenia dowodu oraz o możliwości udziału w jego przeprowadzeniu. Zgodnie...