Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie X

II SA/Ke 257/15 - Wyrok WSA w Kielcach z 2015-05-14

Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie działającego z upoważniania Prezydenta Miasta z dnia 4 lutego 2015r. znak: [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu...
o przywrócenie terminu do złożenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa, z jednoczesnym wezwaniem do usunięcia naruszenia prawa., Pismem z dnia 4 lutego 2015r. organ...

II SAB/Ke 44/15 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2015-12-21

po rozpoznaniu 21 grudnia 2015 r., na posiedzeniu niejawnym wniosku A. S. o przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej w sprawie z jej skargi na bezczynność Dyrektora...
przywrócić A. S. termin do wniesienia skargi kasacyjnej. Postanowieniem z 22 września 2015 r., doręczonym skarżącej 13 października 2015 r., WSA w Kielcach odrzucił skargę...

I OSK 2767/15 - Wyrok NSA z 2017-07-13

. nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do złożenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa oddala skargę kasacyjną Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach wyrokiem z 14 maja...
2015 r. w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do złożenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa., Wyrok ten został wydany w następujących okolicznościach faktycznych...

I GZ 385/19 - Postanowienie NSA z 2019-11-21

Gospodarczej zażalenia T. M. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 6 marca 2019 r., sygn. akt I SA/Gd 391/19 w zakresie odmowy przywrócenia terminu...
dofinansowania ze środków PFRON postanawia: 1. uchylić zaskarżone postanowienie; 2. przywrócić termin do wniesienia skargi. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku...

I OZ 1384/15 - Postanowienie NSA z 2015-10-29

z dnia 4 lutego 2015r. znak: [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do złożenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa postanawia: oddalić zażalenie. Wyrokiem z dnia...
w Kielcach działającego z upoważniania Prezydenta Miasta Kielce z dnia 4 lutego 2015r. w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do złożenia wezwania do usunięcia...

I OZ 1385/15 - Postanowienie NSA z 2015-10-29

. znak: [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do złożenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa postanawia: oddalić zażalenie. Zarządzeniem Przewodniczącego...
pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 221, poz. 2193 ze zm.), wskazano kwotę jaką należy uiścić, sposób oraz termin wykonania zarządzenia...