Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej X

III SA/Gl 1071/17 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2018-03-07

Skarbowej z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania oddala skargę. Zaskarżonym postanowieniem z [...] r., nr [...], Dyrektor...
. 201 ze. zm., dalej powoływana jako O.p.), po rozpoznaniu wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia zażalenia, odmówił A Sp. z o.o. (dalej: Spółka, strona, skarżąca) w K...

III SA/Wa 3073/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-10-24

. na posiedzeniu niejawnym wniosku L. sp. z o.o. o przywrócenie terminu do usunięcia braków formalnych skargi w sprawie ze skargi L. sp. z o.o. na postanowienie Dyrektora Krajowej...
przywrócenia terminu do usunięcia braków formalnych skargi. L. sp. z o.o. (dalej: Skarżąca/Spółka/Strona) wniosła w niniejszej sprawie skargę na postanowienie Dyrektora...

I SA/Wr 789/17 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2018-01-04

2018 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku z dnia 26 października 2017 r. (sygn. akt I SA/Wr...
dochodowego od osób fizycznych postanawia: odmówić przywrócenia terminu. Wyrokiem z dnia 26 października 2017 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu oddalił w całości...

I SA/Kr 372/18 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2018-06-06

wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia sprzeciwu od postanowienia starszego Referendarza Sądowego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 13 kwietnia...
od osób fizycznych postanawia: przywrócić skarżącej termin do wniesienia sprzeciwu. Postanowieniem z dnia 13 kwietnia 2018r. Starszy Referendarz Sądowy Wojewódzkiego Sądu...

I SA/Wr 1102/17 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2017-12-04

. na posiedzeniu niejawnym wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia skargi w sprawie ze skargi B. P. na interpretację indywidualną Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia...
oddalić wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia skargi. Pani B. P. (dalej: Skarżąca) w dniu 26 września 2017 r. złożyła skargę na interpretację indywidualną...

I SA/Gd 2105/19 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2020-01-29

niejawnym sprawy z wniosku S. Sp. z o.o. z siedzibą w G. o przywrócenie terminu do uiszczenia wpisu oraz uzupełnienia braków formalnych skargi w sprawie ze skargi S. Sp. z o.o....
prawnych postanawia: odmówić przywrócenia terminu do uiszczenia wpisu oraz uzupełnienia braków formalnych skargi. S. Sp. z o.o. z siedzibą w G. (dalej 'Skarżąca...

III SA/Wa 2983/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-09-04

wniosku R. T. z dnia 27 sierpnia 2018 r. o przywrócenie terminu do wniesienia wniosku o sporządzenie i doręczenie uzasadnienia wyroku Wojewódzkiego Sądu...
26 maja 2017 r., nr 0114-KDIP3-3.4011.66.2017.2.JM w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych postanawia odmówić przywrócenia terminu do wniesienia wniosku...

I SA/Łd 1048/17 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2018-03-29

roku na posiedzeniu niejawnym wniosku strony skarżącej o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o uzasadnienie wyroku w sprawie ze skargi R. K. na indywidualną interpretację...
a w i a: odmówić przywrócenia terminu. Wyrokiem z 2 lutego 2018 r. tutejszy sąd oddalił skargę R. K. na indywidualną interpretację przepisów prawa podatkowego Dyrektora Krajowej...

I SA/Gd 2202/19 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2021-04-09

2021 roku na posiedzeniu niejawnym wniosku A.T. Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym o przywrócenie terminu do uiszczenia wpisu od skargi kasacyjnej w sprawie ze skargi...
a w i a: odmówić przywrócenia terminu do uiszczenia wpisu od skargi kasacyjnej Postanowieniem z dnia 6 października 2020 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku odrzucił skargę...

I SA/Wr 1283/17 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2018-06-27

niejawnym wniosku strony skarżącej o przywrócenie terminu do wniesienia skargi w sprawie ze skargi A sp. z o.o. z siedzibą we W. na interpretację indywidualną Dyrektora...
Krajowej Informacji Skarbowej nr [...] z dnia [...] października 2017 r. w przedmiocie podatku od towarów i usług postanawia: odmówić przywrócenia terminu do wniesienia...
1   Następne >   +2   +5   +10   33