Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Dyrektor Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad X

VI SA/Wa 195/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-04-02

Krajowych i Autostrad z dnia [...] grudnia 2006 r. nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy oddala skargę...
po rozpoznaniu wniosku Pana C. S. o przywrócenie terminu do wniesienia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy zakończonej decyzją Dyrektora Oddziału w [...] Generalnej Dyrekcji Dróg...

I OSK 618/18 - Wyrok NSA z 2018-08-02

Dróg Krajowych i Autostrad z dnia [...] lutego 2017 r. znak [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy 1. uchyla...
Dróg Krajowych i Autostrad z dnia [...] lutego 2017 r. w przedmiocie przywrócenia terminu do złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy zakończonej decyzją tego organu...

VII SA/Wa 312/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-05-23

. na posiedzeniu niejawnym wniosku A. Z. o przywrócenie terminu do wniesienia zażalenia na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 3 kwietnia...
: [....] w przedmiocie umorzenia postępowania z wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy postanawia: odmówić przywrócenia terminu do wniesienia zażalenia na postanowienie Wojewódzkiego...

IV SA/Wa 976/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-10-19

. na posiedzeniu niejawnym wniosku R. P. o przywrócenie terminu do wniesienia zażalenia na zarządzenie Przewodniczącej Wydziału IV z dnia 8 marca 2017 r., sygn. akt IV SA/Wa 976/16...
. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania postanawia: odmówić przywrócenia terminu do wniesienia zażalenia. W dniu 20 marca 2017 r. doręczono skarżącemu R. P. zarządzenie...

I OZ 780/17 - Postanowienie NSA z 2017-04-21

odrzucające wniosek U. S. - S. i T. S. - S. o przywrócenie terminu do wniesienia skargi w sprawie ze skargi U. S. - S. i T. S. - S. na decyzję Generalnego Dyrektora Dróg...
., W dniu 11 stycznia 2017 r., za pośrednictwem organu, skarżący wnieśli o przywrócenie terminu do wniesienia skargi., Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie...

VI SA/Wa 1269/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-08-23

. na posiedzeniu niejawnym wniosku S. W. o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o zwolnienie od opłaty od skargi w sprawie ze skargi S. W. na decyzję Generalnego Dyrektora Dróg...
Krajowych i Autostrad z [...] maja 2017 r. nr [...] w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej postanawia: odrzucić wniosek o przywrócenie terminu do złożenia wniosku...

VII SA/Wa 720/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-05-04

niejawnym wniosku T. S. o przywrócenie terminu do wniesienia skargi w sprawie ze skargi T. S. na decyzję Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia [...] stycznia...
2014 r., znak. [...] w przedmiocie odmowy wydania zezwolenia na lokalizację zjazdu indywidualnego postanawia: odrzucić wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia skargi...

VII SA/Wa 1386/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-09-16

. na posiedzeniu niejawnym wniosku [...] Sp. z o.o. w [...] o przywrócenie terminu do wniesienia skargi na decyzję Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia...
w [...] za pośrednictwem organu Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad złożyła wniosek wraz ze skargą o przywrócenie terminu do wniesienia skargi na decyzję...

VII SA/Wa 751/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-11-07

Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia [...] lutego 2017 r. znak [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do złożenia wniosku o ponowne...
. (znak: [...]) o odmowie przywrócenia skarżącej terminu do złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy zakończonej decyzją tego organu z [...] października 2016 r. (znak...

VI SA/Wa 1749/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-12-08

niejawnym wniosku R. B. o przywrócenie terminu do uiszczenia wpisu sądowego od skargi w sprawie ze skargi R. B. na decyzję Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad...
z dnia [...] maja 2017 r. r. nr [...] w przedmiocie kary pieniężnej za zajęcia pasa drogowego bez zezwolenia postanawia: odmówić przywrócenia terminu do uiszczenia wpisu...
1   Następne >   +2   +5   +10   25