Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Dowódca Jednostki Wojskowej X

II SA/Wa 1064/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-11-05

wniosku W. N. o przywrócenie terminu do wniesienia skargi na decyzję Dowódcy Wojsk Lądowych z dnia [...] marca 2013 roku nr [...] postanawia - odrzucić wniosek - W. N. pismem...
się w aktach sprawy (k. 39)., W dniu 17 października 2013 r. do Sądu wpłynął wniosek skarżącego o przywrócenie terminu do wniesienia skargi na decyzję Dowódcy Wojsk Lądowych...

III SA/Gd 96/09 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2009-10-05

żołnierzom zawodowym postanawia odmówić przywrócenia terminu do wniesienia skargi. W dniu 22 stycznia 2009 r. (data wpływu do Jednostki Wojskowej nr [...]), skarżący K...
. Z. wniósł skargę na opisaną decyzję Dowódcy Jednostki Wojskowej nr [...] z dnia 18 lutego 2008 r. nr [...]. Jednocześnie zwrócił się o przywrócenie terminu do jej wniesienia...

II SA/Sz 1082/13 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2013-11-07

niejawnym wniosku T. S. o przywrócenie terminu do wniesienia skargi na decyzję Dowódcy Jednostki Wojskowej z dnia [...] r., nr [...] w przedmiocie udzielenia pomocy...
w związku z pobieraniem nauki postanawia: odmówić przywrócenia terminu do wniesienia skargi. Dowódca Jednostki Wojskowej A. decyzją z dnia [...] nr [...] utrzymał w mocy decyzję...

III SA/Kr 1212/09 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-01-20

niejawnym sprawy z wniosku A. O. o przywrócenie terminu do wniesienia skargi na decyzję Dowódcy Jednostki Wojskowej z dnia 26.08.2009r. Nr [...] w sprawie ze skargi...
a n a w i a odmówić przywrócenia terminu do wniesienia skargi. A. O. w skardze na decyzję Dowódcy Jednostki Wojskowej z dnia 26.08.2009r. Nr [...] uchylającą w całości...

IV SA/Wr 901/04 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2005-04-26

. na postanowienie Dowódcy Śląskiego Okręgu Wojskowego we W. z dnia [...] r. Nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia zażalenia na postanowienie Szefa...
terminu do złożenia zażalenia na postanowienie nr [...]z dnia [...]r. odmówił przywrócenia terminu do wniesienia zażalenia. Wyżej wymienionym postanowieniem Szef...

II SA/Wa 628/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-08-26

. na posiedzeniu niejawnym wniosku A. Z. o przywrócenie terminu do wniesienia skargi na decyzję Dowódcy Wojsk Lądowych z dnia [...] lutego 2008 r. nr [...] w przedmiocie odmowy...
)., Następnie pismem nadanym w dniu 24 czerwca 2008 r. (data stempla pocztowego) skarżący wniósł do Sądu wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia ww. skargi. W uzasadnieniu...

III SA/Kr 131/10 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-07-28

niejawnym wniosku A. P. o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku w sprawie ze skargi A. P. na decyzję Dowódcy Jednostki Wojskowej...
Nr [...] z dnia 4 grudnia 2009r. Nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania pierwszej instancji postanawia: odmówić przywrócenia terminu do złożenia wniosku o sporządzenie...

I OZ 508/09 - Postanowienie NSA z 2009-05-14

. Z. o przywrócenie terminu do wniesienia skargi w sprawie ze skargi K. Z. na decyzję Dowódcy Jednostki Wojskowej nr [...] z dnia [...] lutego 2008 r...
17 marca 2009 r., sygn. akt III SA/Gd 96/09, odrzucił jako spóźniony wniosek K. Z. o przywrócenie terminu do wniesienia skargi na decyzję Dowódcy Jednostki Wojskowej...

III SA/Gd 257/22 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2022-05-30

postanawia: odmówić przywrócenia terminu do wniesienia skargi. M. K. (dalej jako 'skarżący' lub 'strona') wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku w dniu 28...
25 kwietnia 2022 r. skarżący wniósł zażalenie na opisane wyżej postanowienie Sądu oraz odrębnie skierował do Sądu wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia skargi...

II SA/Wa 2171/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-01-12

niejawnym wniosku P. R. o przywrócenie terminu do wniesienia sprzeciwu od decyzji Dowódcy Jednostki Wojskowej Nr [...] z dnia [...] listopada 2017 r. nr [...] w przedmiocie...
odmowy zawarcia kolejnego kontraktu na pełnienie zawodowej służby wojskowej postanawia przywrócić termin do wniesienia sprzeciwu. Dowódca Jednostki Wojskowej...
1   Następne >   +2   +5   +10   18