Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Centralna Wojskowa Komisja Lekarska X

II SA/Wa 635/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-10-27

[...] lutego 2017 r. bez numeru w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania od orzeczenia oddala skargę. Zaskarżonym postanowieniem z dnia [...] lutego 2017...
także: 'skarżący' lub 'strona skarżąca') o przywrócenie terminu do wniesienia odwołania od orzeczenia Rejonowej Wojskowej Komisji Lekarskiej w E. (dalej także: 'RWKL...

II SA/Wa 56/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-03-27

niejawnym wniosku W. L. z dnia 23 grudnia 2016 r. o przywrócenie terminu do wniesienia skargi w sprawie ze skargi W. L. na orzeczenie Centralnej Wojskowej Komisji...
Lekarskiej w [...] z dnia [...] października 2016 r. nr [...] w przedmiocie zdolności do pełnienia zawodowej służby wojskowej postanawia: odmówić przywrócenia terminu...

II SA/Wa 1589/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-11-29

Wojskowej Komisji Lekarskiej z dnia [...] maja 2013 r. w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania 1. uchyla zaskarżone postanowienie; 2. stwierdza...
w Z. M. F. wniósł odwołanie bez złożenia prośby o przywrócenie terminu do wniesienia odwołania. Zdaniem organu, powyższe nie pozwala uznać, że odwołujący spełnił przesłanki...

II SA/Wa 1304/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-11-07

Wojskowej Komisji Lekarskiej w Warszawie z dnia [...] maja 2013 r. nr brak numeru w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania 1. stwierdza nieważność...
[...] maja 2013 r., odmówiła przywrócenia terminu do wniesienia odwołania od orzeczenia Terenowej Wojskowej Komisji Lekarskiej w G. z dnia [...] października 2012 r. w sprawie...

II SA/Wa 1701/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-12-23

niejawnym wniosku D. Ł. o przywrócenie terminu do wniesienia skargi na orzeczenie Centralnej Wojskowej Komisji Lekarskiej w [...] z dnia [...] lipca 2015 r...
. nr [...] w przedmiocie zdolności do czynnej służby wojskowej postanawia: przywrócić termin do wniesienia skargi. Pismem z dnia 4 września 2015 r. (data nadania w urzędzie pocztowym...

II SA/Wa 336/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-08-29

. na posiedzeniu niejawnym wniosku A. W. o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 27...
. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania organu pierwszej instancji postanawia odmówić przywrócenia terminu do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku Wojewódzkiego...

III OZ 457/23 - Postanowienie NSA z 2023-10-10

przywrócenia terminu do wniesienia skargi w sprawie ze skargi J. B. na orzeczenie Centralnej Wojskowej Komisji Lekarskiej w Warszawie z dnia 5 grudnia 2022 r., nr 2058/O/2022...
odmówił skarżącemu przywrócenia terminu do wniesienia skargi., W uzasadnieniu wskazał, że w dniu 27 lutego 2023 r. J. B. zaskarżył do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego...

II SA/Wa 505/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-05-19

niejawnym wniosku M. S. o przywrócenie terminu do uzupełnienia braku formalnego skargi w sprawie ze skargi M. S. na orzeczenie Centralnej Wojskowej Komisji Lekarskiej...
w [...] z dnia [...] listopada 2015 r. nr [...] w przedmiocie zdolności do zawodowej służby wojskowej postanawia: odrzucić wniosek o przywrócenia terminu do uzupełnienia braku...

I OSK 1475/18 - Wyrok NSA z 2020-01-15

o przywrócenie terminu do jego wniesienia., Postanowieniem z dnia [...] lutego 2017 r. organ odwoławczy odmówił przywrócenia terminu do dokonania powyższej czynności. Z kolei...
przywrócenia terminu., W skardze do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie złożonej jednocześnie na postanowienie o odmowie przywrócenia terminu do wniesienia...

I OZ 939/17 - Postanowienie NSA z 2017-05-26

odmówił W.L. przywrócenia terminu do wniesienia skargi na orzeczenie Centralnej Wojskowej Komisji Lekarskiej w Warszawie z dnia [..] października 2016 r...
o przywróceniu terminu, jeżeli strona bez swojej winy nie dokonała w terminie czynności w postępowaniu sądowym. We wniosku o przywrócenie terminu należy uprawdopodobnić okoliczności...
1   Następne >   +2   5