Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów X

I OSK 961/09 - Wyrok NSA z 2010-01-06

rozpatrzenie sprawy. Przedmiotowe pismo nie zawierało wniosku o przywrócenie terminu do jego złożenia. Skarżąca wskazała w nim jedynie przyczynę uchybienia terminowi do złożenia...
, oraz nie zawierał wniosku o przywrócenie terminu. Przywrócenie terminu do dokonania określonej czynności procesowej w trybie art. 58 kpa może nastąpić jedynie na wyraźną prośbę...

II SA/Wa 17/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-03-17

niejawnym wniosku B. K. o przywrócenie terminu do wniesienia skargi B. K. na decyzję Centralnej Komisji do spraw Stopni i Tytułów z dnia [...] września 2015 r...
. nr [...] w przedmiocie odmowy poparcia wniosku o nadanie tytułu naukowego profesora nauk biologicznych postanawia - przywrócić termin do wniesienia skargi. Pismem z dnia 02 grudnia 2015...

II SA/Wa 2409/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-05-06

Komisji do Spraw Stopni i Tytułów z dnia [...] września 2013 r. nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania 1. uchyla zaskarżone postanowienie; 2...
oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. z 2003 r., Nr 65 poz. 595 ze zm.) odmówiła B. B. przywrócenia terminu do złożenia odwołania od uchwały Rady Wydziału...

III OZ 508/22 - Postanowienie NSA z 2022-09-06

1430/20 odmówił przywrócenia terminu do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku w sprawie ze skargi R. M. (dalej także Skarżący) na decyzję Centralnej Komisji...
, że ewentualne uchybienie terminu nastąpiło bez jego winy., Jednocześnie skarżący dopełnił czynności, dla której wnioskował o przywrócenie terminu, tj. złożył wniosek...

II SA/Wa 800/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-12-09

. Rady Wydziału wpłynęło odwołanie habilitantki wraz z wnioskiem o przywrócenie terminu do złożenia odwołania. W uzasadnieniu pisma strona podała, iż z uwagi na problemy...
., jak również negatywnie ustosunkowała się do wniosku o przywrócenie terminu do złożenia odwołania. Zdaniem Rady Wydziału, odwołująca nie uprawdopodobniła, że uchybienie terminu nastąpiło...

II SA/Wa 2367/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-05-09

Stopni i Tytułów z dnia [...] czerwca 2013 r. nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do złożenia odwołania - oddala skargę - Postanowieniem z dnia [...] czerwca...
.) postanowiła odmówić przywrócenia terminu do złożenia odwołania przez [...] W. U. od Uchwały Rady Wydziału [...] Uniwersytetu [...] o odmowie nadania stopnia doktora...

I SA/Wa 1269/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-11-05

niejawnym sprawy z wniosku J. H. o przywrócenie terminu do wniesienia skargi na decyzję Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów z dnia [...] kwietnia 2008 r...
. nr [...] w przedmiocie odmowy dopuszczenia do kolokwium habilitacyjnego postanawia: przywrócić termin do wniesienia skargi. W dniu 21 maja 2010 r. radca prawny M. S. w imieniu J...

I OSK 1595/09 - Wyrok NSA z 2010-02-23

do Spraw Stopni i Tytułów z dnia [...] marca 2009 r. [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do złożenia wniosku o wznowienie postępowania 1. oddala skargę kasacyjną...
. [...] oraz poprzedzające je postanowienie tegoż organu z dnia [...] stycznia 2009 r. wydane w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia podania o wznowienie...

I OSK 2282/14 - Wyrok NSA z 2015-03-18

i Tytułów z dnia [...] czerwca 2013 r. nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do złożenia odwołania oddala skargę kasacyjną. Wyrokiem z dnia 9 maja 2014 r., sygn...
2013 r. nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do złożenia odwołania., Wyrok został wydany w następującym stanie sprawy:, Postanowieniem z dnia [...] czerwca...

II SA/Wa 2183/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-10-12

. na posiedzeniu niejawnym wniosku J. W. o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 6...
. nr [...] w przedmiocie odmowy nadania stopnia doktora habilitowanego postanawia: odmówić przywrócenia terminu do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku. Wojewódzki Sąd...
1   Następne >   +2   6