Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Burmistrz Miasta X
  • Symbol

II SO/Ke 5/22 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2022-08-31

. na posiedzeniu niejawnym wniosku P. C. o przywrócenie terminu do wniesienia skargi na uchwałę Burmistrz Miasta z dnia [...] grudnia 2021 r. nr [...] w przedmiocie ustalenia...
lokalizacji inwestycji mieszkaniowej postanawia: I. odrzucić wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia skargi; II. zwrócić wnioskodawcy P. C. na jego koszt uiszczony wpis...

I OZ 590/14 - Postanowienie NSA z 2014-09-03

o przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 29 listopada 2013 r. sygn. akt I SAB/Wa 258/13...
o przywrócenie terminu do jej wniesienia. W uzasadnieniu wniosku wskazała, że w dniu 19 marca 2014 r. otrzymała od Okręgowej Rady Adwokackiej [...] informację o wyznaczeniu...

II OZ 430/13 - Postanowienie NSA z 2013-06-07

skarżącego o przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej od postanowienia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 28 grudnia 2012 r., sygn. akt II...
SAB/Kr 154/12 w sprawie ze skargi A. O. na bezczynność Burmistrza Tuchowa postanawia: 1. uchylić zaskarżone postanowienie; 2. przywrócić termin do wniesienia skargi...

II SO/Ke 7/22 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2023-01-16

. na posiedzeniu niejawnym wniosku P. C. o przywrócenie terminu do wniesienia skargi na uchwałę Burmistrz Miasta z dnia [...] grudnia 2021 r. nr [...] w przedmiocie ustalenia...
lokalizacji inwestycji mieszkaniowej postanawia: I. odrzucić wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia skargi; II. zwrócić wnioskodawcy P. C. na jego koszt uiszczony wpis...

I SAB/Wa 258/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-05-16

o przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 29 listopada 2013r. sygn. akt I SAB/Wa 258/13...
o przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wyrokiem z dnia 29 listopada 2013r. sygn. akt I SAB/Wa 258/13, oddalił skargę J.S....

I SA/Gd 758/18 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2018-09-18

września 2018 roku na posiedzeniu niejawnym wniosku B.L. i W.R. o przywrócenie terminu do uzupełnienia braku formalnego skargi w sprawie ze skargi na czynność Burmistrza...
w przedmiocie obliczenia i wypłacenia dotacji oświatowej dla przedszkoli niepublicznych postanawia: przywrócić termin do uzupełnienia braku formalnego skargi Zarządzeniem z dnia...

II SA/Lu 574/17 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2017-09-27

o przywrócenie terminu do wniesienia skargi p o s t a n a w i a odmówić przywrócenia terminu do wniesienia skargi. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie...
skarżącej wniosła zażalenie na ww. postanowienie, a strona skarżąca złożyła wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia skargi., We wniosku o przywrócenie terminu strona...

II SAB/Lu 52/10 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2010-11-03

niejawnym sprawy ze skargi L. S. na bezczynność Burmistrza Miasta w przedmiocie warunków zabudowy w zakresie wniosku o przywrócenia terminu do uzupełnienia braków...
formalnych skargi p o s t a n a w i a odmówić przywrócenia terminu do uzupełnienia braków formalnych skargi. Postanowieniem z dnia 8 października 2010 r. Wojewódzki Sąd...

II FZ 347/18 - Postanowienie NSA z 2018-07-19

zażalenia na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 10 kwietnia 2018 r. sygn. akt I SA/Po 846/17 w zakresie przywrócenia terminu w sprawie...
: 'WSA') odmówił E. Sp. z o.o. w P. (dalej: 'Spółka') przywrócenia terminu do uzupełnienia braków formalnych skargi kasacyjnej. Podstawą prawną wydanego orzeczenia był art...

I SA/Po 846/17 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2018-04-10

. na posiedzeniu niejawnym wniosku o przywrócenie terminu do uzupełnienia braków formalnych skargi kasacyjnej w sprawie ze skargi X. Sp. z o.o. w [...] na interpretację indywidualną...
Burmistrza [...] z dnia [...] r., nr [...] w przedmiocie podatku od nieruchomości postanawia odmówić przywrócenia terminu do uzupełnienia braków formalnych skargi...
1   Następne >   +2   +5   +10   38