Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

II SA/Sz 250/11 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2014-06-13

w Szczecinie z dnia 13 września 2012 r. o odmowie przywrócenia terminu do wniesienia zażalenia na postanowienie Sądu z dnia 12 lipca 2012 r. o odrzuceniu zażalenia...
bez rozpoznania wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia zażalenia na postanowienie z dnia 13 września 2012 r., - postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego...

II SA/Sz 962/09 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2010-08-30

roku na posiedzeniu niejawnym wniosku A. M. o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia skargi na decyzję Samorządowego Kolegium...
Odwoławczego w S. z dnia [...] r., nr [...] w przedmiocie kary pieniężnej za zajęcie pasa drogowego p o s t a n a w i a: odrzucić wniosek o przywrócenia terminu . Postanowieniem...

I SA/Sz 923/19 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2020-03-26

Izby Administracji Skarbowej w [...] z dnia 27 września 2019 r. nr [...] ; [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia zarzutów w postępowaniu...
przywrócenia terminu do wniesienia zarzutów w postępowaniu egzekucyjnym., Zaskarżone postanowienie zapadło w następującym stanie faktycznym., Organ egzekucyjny na podstawie...

II SA/Sz 345/11 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2014-04-04

. na posiedzeniu niejawnym -wniosku R. S. z dnia 10 stycznia 2014 r. o przywrócenie terminu do wniesienia zażalenia z dnia 10 stycznia 2014 r. na zarządzenie z dnia 10 grudnia 2013 r...
. oraz -wniosku R. S. z dnia 25 lutego 2014 r. o przywrócenie terminu do wniesienia zażalenia na postanowienie z dnia 10 lutego 2014 r. w sprawie z Jego skargi na decyzję...

II SA/Sz 1015/17 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2018-10-26

niejawnym wniosku J. W. o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku oraz wniosku o przywrócenie...
[...] r. nr [...] w przedmiocie przyznania pomocy pieniężnej postanawia: 1) przywrócić termin do złożenia wniosku o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o sporządzenie...

I SA/Sz 146/12 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2012-12-14

. na posiedzeniu niejawnym wniosku o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o przywrócenie terminu do złożenia skargi przez M. B. na decyzję Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia...
[...] r. nr [...] w przedmiocie odmowy umorzenia należności z tytułu składek postanawia: Odmówić przywrócenia terminu. Postanowieniem z dnia 18 września 2012 r. Wojewódzki...

I SA/Sz 459/17 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2017-09-15

września 2017 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku [...] Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w S. o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o przywrócenie terminu...
a w i a odmówić przywrócenia terminu do złożenia wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia skargi. Postanowieniem z dnia [...] r. o sygn. akt I SA/Sz 459/17, Wojewódzki Sąd...

II SA/Sz 250/11 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2013-12-16

wniosku R. S. o przywrócenie terminu do wniesienia zażalenia na zarządzenie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie z dnia 25 października 2013 r. o pozostawieniu...
bez rozpoznania wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia zażalenia na postanowienie Sądu z dnia 23 sierpnia 2013 r. o odmowie przywrócenia terminu do wniesienia...

II SA/Sz 463/18 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2018-07-12

[...] r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie przywrócenia terminu do wniesienia odwołania I. uchyla zaskarżone postanowienie, II. zasądza...
., W dniu 20 marca 2017 r. A. A. nadała w urzędzie pocztowym odwołanie od decyzji Burmistrza D. z dnia [...] r., nr [...] wraz z wnioskiem o przywrócenie terminu do wniesienia...

II SA/Sz 240/08 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2009-02-06

niejawnym wniosku Z. S. o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia skargi w sprawie z Jej skargi na decyzję Samorządowego Kolegium...
Odwoławczego z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie przyznania usług opiekuńczych postanawia: przywrócić termin do złożenia wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia skargi...
1   Następne >   +2   +5   +10   100