Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

I SA/Rz 860/09 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2010-01-19

Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z dnia [...] września 2009r. nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu - oddala skargę...
przywrócenia terminu do złożenia wniosku o przyznanie renty strukturalnej, utrzymał w mocy zaskarżone postanowienie., W uzasadnieniu swojego postanowienia Dyrektor Oddziału...

II SA/Rz 708/12 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2012-12-05

wniosku Stowarzyszenia '[...]' o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia skargi na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia...
[...] lutego 2012 r. Nr [...] w przedmiocie ustalenia środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia - p o s t a n a w i a - odmówić przywrócenia terminu...

II SA/Rz 1134/13 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2014-02-04

Transportu Drogowego z dnia [...] sierpnia 2013 r. nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania -skargę oddala- Przedmiotem skargi W.K....
, ze zmianami), dalej 'k.p.a.', którym odmówił wyżej wymienionemu przywrócenia terminu do wniesienia odwołania od decyzji Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego...

II SA/Rz 630/13 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2013-10-09

[...] z dnia [...] maja 2013 r. nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania -skargę oddala- Przedmiotem skargi M. S. jest postanowienie...
Wojewody z dnia [...] maja 2013 r., Nr [...] odmawiające przywrócenia terminu do wniesienia odwołania od decyzji Prezydenta Miasta [...] z dnia [...] grudnia 2012 r...

SA/Rz 668/03 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2005-02-09

w P. z dnia [...] marca 2003 r. nr [...] w przedmiocie przywrócenia terminu do wniesienia odwołania oddala skargę SA/Rz 668/03, U Z A S A D N I E N I E, Przedmiotem...
skargi do Naczelnego Sądu Administracyjnego jest postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w P. odmawiające H. Z. przywrócenia terminu do wniesienia odwołania...

II SA/Rz 1157/10 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2011-02-24

ustalenia opłaty adiacenckiej wniosku skarżącej o przywrócenie terminu do uiszczenia wpisu - p o s t a n a w i a - 1. odrzucić wniosek, 2. zwrócić skarżącej K.N. kwotę 100 zł...
, uiszczając tytułem wpisu kwotę 100zł, złożyła wniosek o przywrócenie terminu do uzupełniania wpisu od odrzuconej skargi., Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie zważył...

II SA/Rz 103/09 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2009-09-09

Wojewody z dnia [...] grudnia 2008 r. nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania uchyla zaskarżone postanowienie. Przedmiotem skargi J. M...
. jest postanowienie Wojewody [...] z dnia [...] grudnia 2008 r. Nr [...] odmawiające przywrócenia terminu do wniesienia odwołania od decyzji Starosty z dnia [...] września...

II SA/Rz 158/17 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2017-05-31

Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] listopada 2016 r. nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania I. uchyla zaskarżone postanowienie; II...
. Nr [...] odmawiające przywrócenia terminu do wniesienia odwołania., Z uzasadnienia i akt administracyjnych sprawy wynika, że Wójt Gminy [...] decyzją z dnia [...] lipca 2015 r...

I SA/Rz 431/15 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2015-08-13

Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z dnia [...] marca 2015 r. nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania. 1) oddala...
: K.p.a.), po rozpatrzeniu wniosku T. S. (dalej: Skarżąca) o przywrócenie terminu do wniesienia odwołania od decyzji Kierownika Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji...

II SA/Rz 88/12 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2012-03-06

Odwoławczego z dnia [...] listopada 2011 r. nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenie terminu do wniesienia odwołania uchyla zaskarżone postanowienie. II SA/Rz 88/12, U Z A S...
A D N I E N I E, Przedmiotem skargi M. Ł. jest postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] listopada 2011 r., Nr [...] odmawiające przywrócenia terminu...
1   Następne >   +2   +5   +10   100