Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

I SA/Ke 266/10 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2010-10-18

października 2010 roku wniosku skarżących o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia skargi w sprawie ze skargi D. W. i B. W. na decyzję...
złożyła wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia wniosku o przywrócenie terminu do złożenia skargi., W uzasadnieniu wniosku podniesiono, że skarga wraz z odpisem znalazła...

I SA/Ke 266/10 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2010-09-10

września 2010 roku wniosku skarżących o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia skargi w sprawie ze skargi D.W.i B.W. na decyzję Dyrektora...
maja 2010r., W dniu 30 czerwca 2010r. strona złożyła wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia wniosku o przywrócenie terminu do złożenia skargi. W uzasadnieniu wniosku...

I SA/Ke 90/12 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2012-05-31

niejawnym wniosku M. G. o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia skargi w sprawie ze skargi M. G. na decyzję Zakładu Ubezpieczeń...
Społecznych z dnia [...]. nr [...] w przedmiocie odmowy umorzenia należności składkowych postanawia: przywrócić termin do złożenia wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia...

II SA/Ke 218/16 - Wyrok WSA w Kielcach z 2016-05-11

Wojewody z dnia [...] znak: [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania uchyla zaskarżone postanowienie. Zaskarżonymi postanowieniem z dnia...
[...] roku Wojewoda po rozpatrzeniu wniosku A. M. o przywrócenie terminu do wniesienia odwołania między innymi od decyzji wydanej z upoważnienia Starosty w dniu [...], orzekającej...

II SA/Ke 219/16 - Wyrok WSA w Kielcach z 2016-05-11

Wojewody z dnia [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania uchyla zaskarżone postanowienie. Zaskarżonymi postanowieniem z dnia 11 stycznia 2016 r...
. Wojewoda po rozpatrzeniu wniosku A. M. o przywrócenie terminu do wniesienia odwołania między innymi od decyzji wydanej z upoważnienia Starosty w dniu 15 października 2015...

II SA/Ke 314/17 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2017-12-15

. S. o przywrócenie terminu do uiszczenia wpisu sądowego od skargi w sprawie ze skargi J. S. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] znak...
: [...] w przedmiocie zatrzymania prawa jazdy postanawia: odrzucić wniosek o przywrócenie terminu do uiszczenia wpisu sądowego od skargi. J. S. wniósł do Wojewódzkiego Sądu...

I SA/Ke 480/07 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2008-03-03

wniosek złożony przez pełnomocnika skarżącego o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o przywrócenie terminu do uiszczenia wpisu od skargi na w/w decyzję organu...
administracji wraz z wnioskiem o przywrócenie terminu do uiszczenia wpisu od skargi. Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje: Czynność w postępowaniu sądowym...

II SA/Ke 441/10 - Wyrok WSA w Kielcach z 2010-09-23

. na postanowienie Dyrektora Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z dnia [...] nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia...
postanowienia organ odwoławczy stwierdził, że w dniu 20 kwietnia 2010r. wpłynął wniosek K. K. o przywrócenie terminu do wniesienia odwołania od decyzji z dnia...

I SA/Ke 574/21 - Wyrok WSA w Kielcach z 2021-12-02

Odwoławczego z dnia [...] nr [...] w przedmiocie przywrócenia terminu do złożenia zażalenia oddala skargę. Samorządowe Kolegium Odwoławcze ('Kolegium') postanowieniem...
z [...] nr [...] odmówiło A. P. ('skarżąca') przywrócenia terminu do wniesienia zażalenia na postanowienie Wójta Gminy O. ('Wójt') z [...] nr [...] oddalające zarzuty...

II SA/Ke 185/12 - Wyrok WSA w Kielcach z 2012-04-19

Ł.K. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] nr znak: [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania oddala skargę...
. Samorządowe Kolegium Odwoławcze postanowieniem z dnia [...] znak [...], po rozpatrzeniu wniosku Ł. K. o przywrócenie terminu do wniesienia odwołania od decyzji wydanej...
1   Następne >   +2   +5   +10   100