Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

I SA/Gl 780/18 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2019-01-09

[...] nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania od decyzji o odmowie uchylenia decyzji zmieniającej decyzję w sprawie podatku od nieruchomości za 2013...
: 'strona' lub 'skarżąca') przywrócenia terminu do wniesienia odwołania od decyzji Prezydenta Miasta M. (dalej 'organ I instancji') z dnia [...] nr [...] o odmowie uchylenia...

I SA/Gl 299/19 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2019-09-24

Odwoławczego w Katowicach z dnia [...] nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania oddala skargę. Postanowieniem z dnia...
' lub 'strona skarżąca') o przywrócenie terminu do wniesienia odwołania od decyzji Prezydenta Miasta R. (dalej jako: 'organ I instancji') z dnia [...] Nr [...], odmówiło...

II SA/Gl 790/13 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2013-11-08

Wojewody [...] z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie przywrócenia terminu do wniesienia zażalenia w sprawie odmowy wszczęcia postępowania dotyczącego wywłaszczenia...
ustalenia odszkodowania. W dalszej kolejności do Wojewody [...] wpłynął wniosek J. D., wysłany telefaksem [...] r. o przywrócenie terminu do wniesienia zażalenia na ww...

I SA/Gl 768/05 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2005-11-04

o przywrócenie terminu do uzupełnienia braków formalnych odwołania. Do wniosku dołączono egzemplarz podpisanego przez stronę odwołania opatrzonego znakiem opłaty skarbowej...
Ordynacji podatkowej stwierdził niedopuszczalność wniosku strony z dnia [...] 2005 r. o przywrócenie terminu do uzupełnienia braków formalnych odwołania z dnia [...] 2004 r...

III SA/Gl 1415/15 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2015-12-04

. nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu oddala skargę. Zaskarżonym postanowieniem z dnia [...] r., nr [...] , Dyrektor Izby Skarbowej w K. , na podstawie przepisów...
), po rozpoznaniu wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia odwołania, odmówił T.W. (W.) przywrócenia terminu do wniesienia odwołania od decyzji Naczelnika...

I SA/Gl 1078/12 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2012-11-05

przywrócenia terminu do wniesienia odwołania od decyzji Naczelnika Urzędu Skarbowego w Z. z dnia [...]r. nr [...] określającej R. O. kwotę umorzonej zaległości podatkowej...
od tej decyzji. Mając jednak świadomość, iż uchybiła terminowi do wniesienia odwołania, złożyła wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia odwołania., Dyrektor Izby Skarbowej w K...

III SA/Gl 313/17 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2017-11-15

. nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do złożenia wniosku o wznowienie postępowania oddala skargę. Zaskarżonym postanowieniem z [...] r., nr: [...]Dyrektor...
Izby Celnej w K., po rozpatrzeniu zażalenia M. E., na postanowienie Naczelnika Urzędu Celnego w C. z [...]r., znak: [...] odmawiające przywrócenia terminu do złożenia...

III SA/Gl 349/17 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2017-11-24

. nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do złożenia wniosku o wznowienie postępowania oddala skargę. Zaskarżonym postanowieniem z [...] r., nr: [...] Dyrektor...
Izby Celnej w K., po rozpatrzeniu zażalenia M. E., na postanowienie Naczelnika Urzędu Celnego w C. z [...]r., znak: [...]odmawiające przywrócenia terminu do złożenia wniosku...

III SA/Gl 348/17 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2018-01-09

. nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do złożenia wniosku o wznowienie postępowania oddala skargę. Zaskarżonym postanowieniem z [...] r., nr: [...] Dyrektor Izby...
Celnej w Katowicach, po rozpatrzeniu zażalenia M. E., na postanowienie Naczelnika Urzędu Celnego w C. z [...]r., ozn: [...] odmawiające przywrócenia terminu do złożenia...

III SA/Gl 346/17 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2017-11-15

. nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do złożenia wniosku o wznowienie postępowania oddala skargę. Zaskarżonym postanowieniem z [...] r., nr: [...] Dyrektor...
Izby Celnej w K., po rozpatrzeniu zażalenia M. E. , na postanowienie Naczelnika Urzędu Celnego w C. z [...] r., znak: [...] odmawiające przywrócenia terminu do złożenia...
1   Następne >   +2   +5   +10   100