Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

II SA/Bd 589/16 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2017-06-08

wniosku A. G. o przywrócenie terminu do uzupełnienia wniosku o przywrócenie terminu do uiszczenia wpisu od zażalenia w sprawie ze skargi A. G. na decyzję Dyrektora Izby...
poza kasynem gry postanawia odrzucić wniosek o przywrócenie terminu. P. z dnia [...] kwietnia 2016 r. A. G. reprezentowany przez profesjonalnego pełnomocnika wniósł...

II SA/Bd 475/15 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2015-08-26

. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego we W. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie przywrócenia terminu do wniesienia odwołania oddala skargę. Decyzją z dnia...
o przywrócenie terminu do wniesienia odwołania (data na prezentacie - [...]). W przedmiotowym wniosku wskazał, iż na adresie kierowanej do niego przez organ korespondencji wadliwie...

I SA/Bd 106/13 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2013-04-03

.' Sp. z o.o. w T. na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w B. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do złożenia zażalenia. oddala skargę...
z uchybieniem terminu. Postanowienie to zostało doręczone Stronie w dniu [....]r., Spółka pismem z dnia [...]r. wniosła o przywrócenia terminu do wniesienia zażalenia...

II SA/Bd 460/08 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2008-10-16

J.Ł. na postanowienie [...] Okręgu Wojskowego w [...] z dnia [...] kwietnia 2008r. nr [...] w przedmiocie przywrócenia terminu do wniesienia odwołania 1. uchyla zaskarżone...
terminu do wniesienia odwołania od decyzji nr [...] Szefa [...] Sztabu Wojskowego w [...] z [...] r. przyznającej należności z tytułu przywrócenia do zawodowej służby...

II SA/Bd 1134/15 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2016-06-28

w dniu [...] lipca 2015r. Jednocześnie strona wniosła o przywrócenie terminu do wniesienia odwołania. Organ powołując się na treść przepisu art. 58 § 2 ustawy z dnia 14...
czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2013r., poz. 267) - dalej jako: 'k.p.a.' wskazał, że strona ma na złożenie wniosku o przywrócenie terminu...

I SA/Bd 205/14 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2014-07-04

wniosku J. M.-K. o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o przywrócenie terminu do złożenia skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w B. z dnia...
Skarbowej w B. wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia skargi od ww. decyzji. W uzasadnieniu podniosła, że nie odebrała osobiście postanowienia Sądu z dnia 20 lutego 2014r...

II SA/Bd 62/12 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2012-07-30

niejawnym wniosku D.Z. o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia skargi w sprawie ze skargi D.Z. na decyzję Samorządowego Kolegium...
Odwoławczego w [...] z dnia [...] listopada 2011r. Nr [...] w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego postanawia odrzucić wniosek o przywrócenie terminu. Postanowieniem...

II SA/Bd 726/08 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2009-05-12

niejawnym wniosku J.G. o przywrócenie terminu do wniesienia skargi na uchwałę Rady Powiatu [...] z dnia [...] maja 2008 r., nr [...] w sprawie ustalenia zasad...
prywatyzacji spółki Szpital [...] sp. z o.o. w [...] w drodze zbycia udziałów w Spółce postanawia odrzucić wniosek o przywrócenie terminu. Postanowieniem z dnia 26 marca 2009r...

I SA/Bd 194/20 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2020-08-04

. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w By. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania. 1. uchyla zaskarżone postanowienie...
. Zaskarżonym postanowieniem z dnia [...] stycznia 2020 r. Samorządowe Kolegium Odwoławcze odmówiło przywrócenia terminu do wniesienia odwołania od decyzji Prezydenta M. B...

II SA/Bd 189/13 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2013-06-06

niejawnym wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia skargi w sprawie ze skargi M. P. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w T. z dnia [...] listopada 2012 r...
., nr [...] w przedmiocie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności postanawia odmówić przywrócenia terminu do wniesienia skargi. Postanowieniem z dnia...
1   Następne >   +2   +5   +10   100