Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Symbol

IV SA 279/00 - Postanowienie NSA z 2001-04-11

a warunkiem przywrócenia terminu jest uwiarygodnienie przez tę osobę stosowną argumentacją swojej staranności oraz faktu, że przeszkoda w zachowaniu terminu...
była od niej niezależna i istniała przez cały czas aż do wniesienia prośby o przywrócenie terminu. Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu na rozprawie sprawy ze skargi Kazimierza G...

V SA 34/98 - Wyrok NSA z 1998-08-04

przez stronę i nadanie pisma przez pocztę osobiście, przez domownika lub skorzystanie z pomocy prawnej. oddala skargę w przedmiocie przywrócenia terminu do złożenia...
postępowania administracyjnego., Pismem z 28 listopada 1997 r. Krzysztof P złożył wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia odwołania od decyzji Dyrektora Urzędu Celnego...

IV SA 2235/01 - Postanowienie NSA z 2001-09-11

to, że np. w sytuacji wyłącznego zawinienia strony w uchybieniu terminu trudno mówić o zasadności wniosku o przywrócenie terminu. Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu...
na rozprawie sprawy z wniosku Usługowego Przedsiębiorstwa H.-W. 'M.' Sp. z o.o. o przywrócenie terminu do wniesienia skargi na decyzję M. Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru...

V SA 1666/98 - Postanowienie NSA z 1998-11-06

Prośba o przywrócenie terminu do wniesienia skargi na decyzję administracyjną może być wniesiona najpóźniej w siódmym dniu od ustania przyczyny uchybienia terminu /art...
po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia skargi Edwarda P. na decyzję Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób...

III SA 667/97 - Wyrok NSA z 1998-09-11

marca 1997 r. (...) w przedmiocie odmowy przywrócenia uchybionego terminu do wniesienia odwołania - oddala skargę. Postanowieniem z dnia 11 lutego 1997 r. Izba Skarbowa...
. Leszek S. zwrócił się do Izby Skarbowej w W. o przywrócenie terminu do wniesienia odwołania. Wyjaśnił, że w terminie do wniesienia odwołania tj. w dniu 12 listopada 1996 r...

IV SA 2311/01 - Wyrok NSA z 2003-03-24

terminu do wniesienia odwołania, nie złożyła prośby o przywrócenie terminu. Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego został wydany w sprawie ze skargi na postanowienie...
., W skardze na powyższe postanowienie strona skarżąca podniosła, iż wraz z odwołaniem, które istotnie zostało złożone z uchybieniem terminu, wniosła o przywrócenie terminu...

IV SA 1426/00 - Postanowienie NSA z 2000-10-06

1. Zawinione przez pełnomocnika uchybienie w postaci braku uiszczenia wpisu stałego nie może uzasadniać domagania się przez samego skarżącego przywrócenia terminu...
do uiszczenia wpisu. Brak uiszczenia wpisu nie nastąpił bowiem w takiej sytuacji bez winy strony a tylko w takiej sytuacji można skutecznie domagać się przywrócenia terminu...

I SA 610/98 - Wyrok NSA z 1998-12-08

1. Przepis art. 59 par. 2 Kpa stanowi, że o przywróceniu terminu do wniesienia odwołania lub zażalenia postanawia ostatecznie organ właściwy do rozpatrzenia odwołania...
administracyjnego na postanowienie o odmowie przywrócenia terminu do złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy., 2. Przed wniesieniem skargi na postanowienie o odmowie przywrócenia...

III SA 551/00 - Wyrok NSA z 2001-02-08

Siedmiodniowy termin do wniesienia prośby o przywrócenie terminu jest terminem prekluzyjnym, nie podlegającym przywróceniu. Zaskarżonymi dwoma postanowieniami z dnia 7...
lutego 2000 r. (...) Izba Skarbowa w W. odmówiła Adamowi P.:, 1. przywrócenia terminu do złożenia odwołania od decyzji Urzędu Skarbowego W. z dnia 10 marca 1999 r...

III SA 5170-5171/98 - Wyrok NSA z 1999-06-09

Kryterium braku winy, jako przesłanki zasadności wniosku o przywrócenie terminu wiąże się z obowiązkiem strony do szczególnej staranności przy dokonywaniu czynności...
procesowej. Przywrócenie terminu nie jest więc możliwe, gdy strona dopuściła się choćby lekkiego niedbalstwa w tym zakresie, przy czym organ dokonujący oceny powinien przyjąć...
1   Następne >   +2   +5   +10   26