Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I SA/Wr 676/99 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 2001-08-03

Przywrócenie terminu nie jest dopuszczalne, gdy strona /bądź jej pełnomocnik/ dopuściła się choćby lekkiego niedbalstwa. O braku winy w niedopełnieniu obowiązku...
. sprawy ze skargi R. K. na postanowienie Izby Skarbowej w W. Ośrodek Zamiejscowy w J.-G. z dnia 4 lutego 1999 r. (...) w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu...

II SA/Wr 1744/00 - Postanowienie NSA oz. we Wrocławiu z 2001-12-12

Administracyjny po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym przy udziale (...) wniosku Joanny B. o przywrócenie terminu do wniesienia skargi na decyzję Wojewody O. z dnia 4...
stycznia 2000 r. (...) w przedmiocie wymeldowania z miejsca pobytu stałego postanawia:, I. oddalić wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia skargi;, II. odrzucić...

I SA/Wr 2109/01 - Postanowienie NSA oz. we Wrocławiu z 2002-01-31

Brzmienie przepisu art. 58 Kpa jednoznacznie wskazuje, iż przywrócenie terminu ma charakter wyjątkowy i może nastąpić, gdy spełnione zostaną wszystkie określone...
w nim przesłanki. W szczególności przywrócenie takie jest możliwe w sytuacji, gdy uchybienie terminu nastąpiło bez winy strony. Jako kryterium przy ocenie winy w uchybieniu...

II SA/Wr 1329/01 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 2002-01-08

Przywrócenie terminu w związku z jego uchybieniem nie jest dopuszczalne, gdy strona dopuściła się choćby lekkiego niedbalstwa. Skoro przy ocenie winy przyjmuje...
Samorządowego Kolegium Odwoławczego w W. z dnia 5 kwietnia 2001 r. (...) w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia zażalenia na zawieszenie postępowania w sprawie...

I SA/Wr 1466/97 - Postanowienie NSA oz. we Wrocławiu z 1998-02-20

postanawia odrzucić wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia wpisu sądowego od skargi w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 1995...
., We wniosku z dnia 10 stycznia 1998 r. skarżący domagał się przywrócenia terminu do wniesienia wpisu twierdząc, że uiszczenie wpisu uniemożliwiła mu obłożna choroba...

SA/Wr 1801/94 - Postanowienie NSA oz. we Wrocławiu z 1994-11-09

sprawie należałoby podjąć. postanawia oddalić wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia skargi. Nie było w sprawie sporne, że skarżący nie zasięgał informacji...
skarżący nie może skutecznie twierdzić, że nieznajomość tych terminów może stanowić okoliczność uzasadniającą przywrócenie terminu. ...

II SA/Wr 1763/01 - Postanowienie NSA oz. we Wrocławiu z 2002-05-16

Zarządu Gminy L. z dnia 24 listopada 2000 r. (...) w przedmiocie zamknięcia dopływu wody do posesji postanawia: oddalić wniosek skarżącej w przedmiocie przywrócenia terminu...
., Postanowienie to Krystyna O. otrzymała w dniu 29 stycznia 2002 r. i w dniu 4 lutego 2002 r. złożyła wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia skargi. Swój wniosek...

SA/Wr 1766/93 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 1994-03-11

1993 r. w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do złożenia oświadczenia o wykorzystaniu na cele mieszkaniowe dochodu uzyskanego ze sprzedaży lokalu. Wskazując na treść...
., zaś wniosek o przywrócenie terminu do złożenia oświadczenia wpłynął do Urzędu Skarbowego w B. w dniu 8 marca 1993 r. Jednakże termin z art. 28 ust. 2 ustawy o podatku...

SA/Wr 128/92 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 1992-03-17

wydanych wcześniej w tym samym postępowaniu administracyjnym; nie może również przywrócić stronie terminu do wniesienia odwołania. Naczelny Sąd Administracyjny oddalił...
12 grudnia 1991 r. Odwołanie nie zawierało wniosku o przywrócenie terminu do jego wniesienia. W tej sytuacji Wojewoda W-ki postanowieniem z dnia 8 stycznia 1992 r. nr SO...

SA/Wr 1361/94 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 1994-11-29

podatnikom przywrócenia terminu do złożenia oświadczenia o skorzystaniu ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem VAT., W odwołaniu od decyzji Urzędu Skarbowego podatnicy zarzucili...
te powinny przemawiać za przywróceniem uchybionego terminu i odstąpieniem od naliczenia podatku w trybie określonym w art. 27 ust. 5 ustawy. Podnieśli też, że zapłata...
1   Następne >   +2   4