Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

SA/Sz 1518/99 - Postanowienie NSA oz. w Szczecinie z 2001-01-10

do stanu zgodnego z prawem i uzyskanie pozwolenia na użytkowanie postanawia:, I. oddalić wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia skargi,, II. odrzucić skargę,, III...
. Do wniosku załączył skargę., Jerzy K. we wniosku o przywrócenie terminu podniósł, że w dniu 3 lipca 1999 r. została doręczona mu decyzja organu odwoławczego z dnia 30 czerwca 1999...

SA/Sz 565/00 - Wyrok NSA oz. w Szczecinie z 2000-05-31

Wobec złożenia wniosku o przywrócenie uchybionego terminu, wydanie postanowienia stwierdzającego uchybienie terminu nie mogło mieć miejsca przed ostatecznym rozpoznaniem...
wniosku strony o przywrócenie terminu, gdyż postanowienie przywracające termin wyłącza możliwość wydania postanowienia o uchybieniu terminu odwołania. Postanowieniem...

SA/Sz 1117/99 - Postanowienie NSA oz. w Szczecinie z 2000-02-10

niedostatecznej staranności w prowadzeniu własnych spraw, uznać też należało, iż nie zachodzą ważne powody do przywrócenia uchybionego terminu. Naczelny Sąd Administracyjny...
po rozpoznaniu sprawy z wniosku Michała W. o przywrócenie terminu do wniesienia skargi na decyzję Izby Skarbowej w Sz. Ośrodka Zamiejscowego w K. z dnia 30 kwietnia 1999 r...

SA/Sz 3234/95 - Postanowienie NSA oz. w Szczecinie z 1997-10-22

podpisane przez skarżącą z jednoczesnym wnioskiem o przywrócenie terminu do złożenia pełnomocnictwa., W uzasadnieniu wniosku podał, iż nie zrozumiał treści pisma Sądu...
Administracyjny zważył, co następuje:, Wniosek pełnomocnika skarżącej o przywrócenie terminu do złożenia pełnomocnictwa nie zasługuje na uwzględnienie., Ojciec skarżącej...

SA/Sz 1115/97 - Wyrok NSA oz. w Szczecinie z 1998-10-23

Naczelny Sąd Administracyjny nie może przywrócić stronie terminu do wniesienia odwołania od decyzji organu I instancji, albowiem kompetencja taka przysługuje organowi...
odwoławczemu /art. 59 par. 2 Kpa/, którego ewentualne postanowienie o odmowie przywrócenia terminu podlega zaskarżeniu do Naczelnego Sądu Administracyjnego. oddala skargę...

SA/Sz 564/00 - Wyrok NSA oz. w Szczecinie z 2000-05-31

nr 137 poz. 926 ze zm./, Izba Skarbowa odmówiła Annie S. przywrócenia terminu do wniesienia odwołania od decyzji Urzędu Skarbowego z 20 grudnia 1999 r. w sprawie ustalenia...
o przywrócenie terminu do wniesienia odwołania pełnomocnik podatniczki wyjaśniła, że decyzja została doręczona, pod jej nieobecność, nieprawidłowo osobie niepełnoletniej...

SA/Sz 1435/97 - Wyrok NSA oz. w Szczecinie z 1998-04-22

jest przywrócenie terminu do wniesienia odwołania, jeżeli jego uchybienie nastąpiło bez winy strony., Jako kryterium przy ocenie istnienia winy lub jego braku w uchybieniu...
terminu procesowego, przyjmuje się powszechnie obiektywny miernik staranności, jakiej można wymagać od strony dbającej należycie o swoje interesy., O braku winy...

SA/Sz 1698/97 - Wyrok NSA oz. w Szczecinie z 1998-03-25

od powyższej decyzji, a pismem z 23 lipca 1997 r. złożył wniosek o przywrócenie terminu do złożenia odwołania od decyzji z dnia 25 kwietnia 1997 r., Rozpatrując wniosek i odwołanie...
, organ odwoławczy postanowieniem z dnia 29 lipca 1997 r. odmówił przywrócenia terminu do wniesienia odwołania, a postanowieniem z dnia 30 lipca 1997 r. na podstawie art...

SA/Sz 2127/98 - Wyrok NSA oz. w Szczecinie z 1999-07-14

. Ponieważ nie złożono prośby o przywrócenie terminu do wniesienia odwołania i nie uprawdopodobniono że uchybienie nastąpiło bez winy skarżących postanowiono jak wyżej., W skardze...
24 listopada 1998 r. (...) w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia środka odwoławczego w sprawie o pozwolenie na budowę - uchyla zaskarżone postanowienie...

SA/Sz 1840/97 - Wyrok NSA oz. w Szczecinie z 1998-09-16

., Podzielając w pełni stanowisko organu I instancji co do tego, że ze względu na fakt zgłoszenia żądania po upływie nie podlegającego przywróceniu terminu jednego miesiąca...
kwietnia roku następnego, to zgłoszony przezeń w kwietniu 1997 r. wniosek o zwrot pobranego podatku mieści się w tym terminie., W odpowiedzi na skargę organ odwoławczy wniósł...
1   Następne >   2