Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

SA/Rz 1854/01 - Postanowienie NSA oz. w Rzeszowie z 2002-02-08

Przywrócenie terminu do złożenia wniosku o przywrócenie terminu jest niedopuszczalne. Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu na rozprawie sprawy ze skargi Zakładu...
nadpłaty w podatku od towarów i usług oraz z wniosku skarżącej o przywrócenie terminu do złożenia skargi i wniosku o przywrócenie terminu do złożenia tego wniosku:, 1...

SA/Rz 1386/98 - Wyrok NSA oz. w Rzeszowie z 1999-12-13

. z dnia 27 maja 1998 r. (...) w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania - uchyla zaskarżone postanowienie; (...). Wojewoda T. postanowieniem z dnia 27...
maja 1998 r. (...) na podstawie art. 58 par. 1 Kpa, art. 59 par. 1 Kpa, po rozpatrzeniu wniosku Zenona i Krystyny N. o przywrócenie terminu do wniesienia odwołania...

SA/Rz 1561/99 - Wyrok NSA oz. w Rzeszowie z 2001-03-22

z uchybieniem terminu, który nie został przywrócony, stanowi rażące naruszenie prawa /art. 156 pkt 2 Kpa/. Oznacza bowiem weryfikację w postępowaniu odwoławczym decyzji...
na poparcie swoich twierdzeń. Jednocześnie wniósł o przywrócenie mu uchybionego terminu do wniesienia odwołania, argumentując jego niezachowanie terminu do wniesienia...

SA/Rz 1571/00 - Wyrok NSA oz. w Rzeszowie z 2002-06-20

Niedopuszczalność odwołania wyklucza badanie kwestii zachowania terminu do jego wniesienia a także czyni bezprzedmiotowym postępowanie w przedmiocie przywrócenia terminu...
ustawowego terminu, przy czym jego przekroczenie wynosiło 136 dni. Odwołujący nie złożył wniosku o przywrócenie tego terminu z przytoczeniem przyczyn, które uniemożliwiały...

II SA/Rz 1124/03 - Postanowienie NSA oz. w Rzeszowie z 2003-10-13

a to w terminie 7 dni pod rygorem odrzucenia skargi., Zgodnie z powyższym wezwaniem, termin do uiszczenia wpisu upływał z dniem 14 sierpnia 2003 r, natomiast wpłata wpisu...
dokonana została w dniu 25 sierpnia 2003 r, czyli po upływie wyznaczonego terminu., Zgodnie z art. 36 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 maja 1995r. o Naczelnym Sądzie...

SA/Rz 115/02 - Wyrok NSA oz. w Rzeszowie z 2002-07-04

Góra 1994 r. str. 35/., Przywrócenie terminu będzie zatem możliwe pod warunkiem złożenia wniosku i uprawdopodobnienia, że nie zachowanie terminu nastąpiło bez winy...
wnioskodawcy. Wniosek o przywrócenie terminu musi być złożony w ciągu siedmiu dni od daty ustania przyczyny uchybienia terminowi. Termin siedmiodniowy...

SA/Rz 144/94 - Wyrok NSA oz. w Rzeszowie z 1995-07-14

od towarów i usług obowiązani są płacić ten podatek oraz złożyć deklarację., W skardze do NSA skarżące przedsiębiorstwo wniosło o 'przywrócenie terminu do odliczenia...
przekroczy kwotę 1,2 mld złotych. Ponadto strona skarżąca nie występowała do Urzędu Skarbowego z wnioskiem o odroczenie względnie przywrócenie terminu do złożenia informacji...

SA/Rz 461/95 - Postanowienie NSA oz. w Rzeszowie z 1995-06-07

postanowienia o odrzuceniu skargi, umorzeniu postępowania, odmowie przywrócenia terminu do wniesienia skargi, do drugiej zaś - postanowienie o zawieszeniu postępowania bądź...
w realizacji decyzji ostatecznych w administracyjnym toku instancji przed upływem 30-dniowego terminu do wniesienia skargi do NSA /por. Z. Janowicz: Kodeks postępowania...

SA/Rz 2047/02 - Wyrok NSA oz. w Rzeszowie z 2003-01-17

Marian S., współwłaściciel działki nr 957., Napomknął też, iż złożył podanie do Urzędu Gminy w R.-W. o przywrócenie terminów od wszystkich decyzji. Organ ten 'nie wydał...
:, - niezachowanie przez wnioskodawcę terminu przewidzianego w art. 148 par. 1 i 2 Kpa,, - brak przymiotu strony w rozumieniu art. 28 Kpa,, - brak powołania w podaniu...

SA/Rz 1438/01 - Wyrok NSA oz. w Rzeszowie z 2001-12-12

. Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego z wnioskami o przywrócenie terminu do wniesienia zażaleń. Z przysługujących uprawnień odwołujące się nie skorzystały...
1. W świetle treści art. 32 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane /t.j. Dz.U. 2000 nr 106 poz. 1126 ze zm./ o zachowaniu terminu ważności decyzji...
1   Następne >   2