Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

I SA/Po 1911/97 - Wyrok NSA oz. w Poznaniu z 1998-06-18

Organy administracyjne nie mogą bez wyraźnego wniosku zainteresowanego przywrócić terminu do dokonania określonej czynności. Naczelny Sąd Administracyjny zważył...
je z jednodniowym uchybieniem ustawowego terminu do jej wniesienia., Izba Skarbowa słusznie także zauważyła, iż skarżący nie wniósł prośby o przywrócenie terminu...

II SA/Po 54/01 - Postanowienie NSA oz. w Poznaniu z 2001-06-01

do sądu administracyjnego. Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu w dniu 1 czerwca 2001 r. na rozprawie sprawy z wniosku Wiesława S. o przywrócenie terminu...
budowlanego postanawia - oddalić wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia skargi. Postanowieniem z dnia 20 lutego 2001 r. skarga Wiesława S. została odrzucona...

I SA/Po 865/97 - Wyrok NSA oz. w Poznaniu z 1998-03-10

. 2 Kpa zostały ustanowione cztery przesłanki przywrócenia terminu, które muszą wystąpić łącznie., Są one następujące:, 1/ uprawdopodobnienie braku swojej winy,, 2...
/ wniesienie wniosku o przywrócenie terminu,, 3/ dochowanie terminu do wniesienia wniosku o przywrócenie terminu,, 4/ dopełnienie wraz z wnioskiem o przywrócenie terminu...

I SA/Po 4666/01 - Postanowienie NSA oz. w Poznaniu z 2002-05-24

jest niedopuszczalny. Z tego względu postanowiono jak w punkcie I sentencji., Skarżąca Spółka wniosła również o przywrócenie terminu do wniesienia wpisu sądowego...
./, jednocześnie z wniesieniem prośby o przywrócenie terminu należy dopełnić czynności, dla której określony był termin, co w niniejszej sprawie oznacza uiszczenie kwoty...

SA/Po 1328/85 - Postanowienie NSA oz. w Poznaniu z 1986-02-17

odmówić przywrócenia terminu do uiszczenia opłaty od skargi. Postanowieniem z dnia 31 stycznia 1986 r. Naczelny Sąd Administracyjny Ośrodek Zamiejscowy w Poznaniu...
skarżący wystąpił z wnioskiem o przywrócenie terminu do uiszczenia opłaty., Wniosek taki wobec treści art. 168 par. 1 Kpc nie zasługiwał na uwzględnienie...

SA/Po 669/87 - Wyrok NSA oz. w Poznaniu z 1987-10-08

, od której wniesiono odwołanie w terminie, albo od której wniesiono odwołanie, ale po upływie terminu, a termin ten nie został stronie przywrócony w trybie art. 58 i art. 59 Kpa...
. stwierdza nieważność zaskarżonej decyzji oraz decyzji Drugiego Urzędu Skarbowego (...). Strona przez swojego pełnomocnika złożyła wniosek o przywrócenie terminu...

SA/Po 3923/94 - Wyrok NSA oz. w Poznaniu z 1995-02-16

o tym, że do uchybienia terminu doszło bez jej winy. Nie ulegało więc wątpliwość, że w ten sposób składała wnioski o przywrócenie terminu w rozumieniu art. 58 par. 1 Kpa., W świetle...
art. 59 par. 1 Kpa obowiązkiem organu było wydać postanowienie w przedmiocie przywrócenia bądź odmowy przywrócenia terminu., Należało mieć na uwadze, że termin wskazany...

SA/Po 49/86 - Postanowienie NSA oz. w Poznaniu z 1986-02-17

odmówić skarżącej przywrócenia terminu do złożenia skargi. Przewidziany w art. 199 par. 1 Kpa termin 30 dniowy do wniesienia skargi zachowany zostanie także wówczas...
-telekomunikacyjnym pod adresem wymienionego organu właściwego, chociażby następnie wpłynęła do niego już po upływie terminu zaskarżenia., W rozpoznawanej sprawie wystąpiło...

II SA/Po 2646/01 - Postanowienie NSA oz. w Poznaniu z 2001-09-04

Obalenie domniemania doręczenia adresatowi pisma sądowego w terminie wskazanym w art. 44 Kpa, upoważnia do wystąpienia przez stroną z wnioskiem o przywrócenie terminu...
wskazanym w art. 44 Kpa upoważnia do wystąpienia przez stronę z wnioskiem o przywrócenie terminu do uiszczenia opłaty. ...

SA/Po 3075/95 - Wyrok NSA oz. w Poznaniu z 1996-05-16

w trybie art. 58 Kpa wniosku o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o odroczenie terminu zawartego w ustawach podatkowych., Naczelny Sąd Administracyjny nie dopatrzył...
Pojęcie terminów przewidzianych w przepisach podatkowych, o których mowa w art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 19 grudnia 1980 r. o zobowiązaniach podatkowych /Dz.U. 1993...
1   Następne >   3