Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

I SA/Lu 30/98 - Wyrok NSA oz. w Lublinie z 1999-07-02

Strona wnosząc o przywrócenie terminu do wniesienia odwołania powinna wskazać na te okoliczności, które uprawdopodobniłyby brak jej winy przy uchybieniu terminu...
, aż do wniesienia wniosku o przywrócenie terminu., Uprawdopodobnienie braku winy powinno się odnosić wyłącznie do przyczyn niedotrzymania terminu, a nie być skierowane przeciw...

I SA/Lu 958/97 - Wyrok NSA oz. w Lublinie z 1998-06-05

Odmawiając przywrócenia terminu do wniesienia odwołania, izba skarbowa powołała się jedynie na ustalenie, iż prośba w tym przedmiocie złożona została po upływie terminu...
terminu., Zgodnie z art. 58 Kpa w razie uchybienia terminu należy przywrócić termin na prośbę zainteresowanego, jeżeli uprawdopodobni, że uchybienie nastąpiło...

I SA/Lu 727/97 - Wyrok NSA oz. w Lublinie z 1998-07-08

1. Brak winy, jako przesłanka zasadności wniosku o przywrócenie terminu, wiąże się z obowiązkiem strony do zachowania staranności przy dokonywaniu czynności procesowych...
Mirosława i Izabelli J. z dnia 16 czerwca 1997 r. o przywrócenie terminu do wniesienia odwołania od decyzji Urzędu Skarbowego w L. z dnia 19 marca 1997 r. i z dnia 26 marca...

I SA/Lu 864/96 - Wyrok NSA oz. w Lublinie z 1997-04-14

Śledczego i od tej daty biegł 14-dniowy termin, któremu skarżący uchybił, co w konsekwencji uzasadnia wniosek o jego przywrócenie., Jako okoliczność uniemożliwiającą...
czynności, to 7-dniowy termin do wniesienia prośby o przywrócenie terminu zaczynał swój bieg z dniem zwolnienia z aresztu, nie zaś odebrania wyników kontroli z urzędu...

I SA/Lu 1029/99 - Wyrok NSA oz. w Lublinie z 2000-11-30

terminu do wniesienia odwołania od decyzji organu I instancji z dnia 18 lutego 1999 r. - odmówił przywrócenia terminu do wniesienia odwołania., Z ustaleń poczynionych...
tym postanowieniem wynika, że odmowa przywrócenia uchybionego terminu nastąpiła z powodu nie uprawdopodobnienia, iż uchybienie terminu nastąpiło bez winy strony oraz z uwagi...

SA/Lu 245/85 - Postanowienie NSA oz. w Lublinie z 1985-10-30

oddalenie skargi. Zgodnie z art. 168 par. 1 Kpc przywrócenie terminu do wniesienia skargi może nastąpić wówczas jeżeli strona nie dokonała w terminie tej czynności...
, iż przez kilka dni przebywał w (...) w celu zaopatrzenia materiałowego nie usprawiedliwia uchybienia 30 dniowego terminu do wniesienia skargi. Strona bowiem należycie dbająca...

SA/Lu 176/94 - Wyrok NSA oz. w Lublinie z 1994-10-20

do przywrócenia terminu na wniosek skarżącej, zaś argumentacja zaskarżonej decyzji narusza zasady wyrażone w art. 7 i art. 8 Kpa., W odpowiedzi na skargę Izba Skarbowa wniosła...
określonych warunków mogą być przywrócone i strona odzyskuje prawo do podjęcia czynności proceduralnych, natomiast terminy prawa podatkowego mogą być przywracane, o ile...

I SA/Lu 1691/98 - Wyrok NSA oz. w Lublinie z 2000-02-16

Termin określony do złożenia oświadczenia o wyborze zwolnienia od podatku VAT jest przepisem prawa materialnego, co oznacza, że nie podlega on przywróceniu...
., W konsekwencji nie może toczyć się postępowanie administracyjne o przywrócenie uchybionego terminu. Zaskarżoną decyzją z dnia 3 listopada 1998 r. Izba Skarbowa w L. utrzymała w mocy...

I SA/Lu 1731/98 - Wyrok NSA oz. w Lublinie z 2000-03-22

doręczenie decyzji z tego powodu w terminie późniejszym. Waldemar S. nie wystąpił o przywrócenie terminu do wniesienia odwołania. Składając odwołanie nie wskazał żadnych...
o przywrócenie terminu do wniesienia odwołania., Z tych względów i na podstawie art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 11 maja 1995 r. o Naczelnym Sądzie Administracyjnym /Dz.U. nr 74 poz. 368...

I SA/Lu 602/97 - Wyrok NSA oz. w Lublinie z 1998-06-17

. Nie może więc budzić wątpliwości, iż nastąpiło uchybienie terminu do wniesienia odwołania. Przy czym skarżąca nie wnosiła o przywrócenie terminu do wniesienia odwołania...
Sformułowanie 'o niedopuszczalności odwołania, ponieważ odwołanie wniesione zostało z uchybieniem terminu do jego wniesienia' w sentencji orzeczenia jest błędne...
1   Następne >   3