Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

II SA/Kr 3122/02 - Postanowienie NSA oz. w Krakowie z 2003-06-04

przywrócenia uchybionego terminu do wniesienia skargi. Prowadzi to do oddalenia wniosku o przywrócenie powyższego terminu. Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu na rozprawie...
sprawy z wniosków o przywrócenie terminów do wniesienia skargi oraz opłaty od skargi Dominiki Z. na decyzję M. Kuratora Oświaty w K. z dnia 25 września 2002 r...

II SA/Kr 3530/01 - Wyrok NSA oz. w Krakowie z 2002-11-13

o przywrócenie terminu. Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu sprawy ze skargi Ferdynanda Ż. na postanowienie Kierownika Urzędu do spraw Kombatantów i Osób...
o przywrócenie mu uchybionego terminy do złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy. Skarżący stwierdził, że w treści jego wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy był zawarty...

II SA/Kr 2612/98 - Wyrok NSA oz. w Krakowie z 2002-05-28

Nie oddanie przesyłki adresatowi przez domownika może być podstawą wniosku o przywrócenie terminu., Za zaniedbania domownika nie sposób przypisać winy adresatowi...
. wniósł jednocześnie o przywrócenie terminu do wniesienia odwołania od decyzji z dnia 27.08.1998 r. i o rozpoznanie odwołania oraz o uchylenie decyzji (...) /z dnia...

SA/Kr 943/94 - Wyrok NSA oz. w Krakowie z 1994-08-03

z wymaganiami ustawy o VAT. Ponieważ podatek został już naliczony, złożył odwołanie prosząc o przywrócenie terminu do złożenia oświadczenia o wyborze zwolnienia...
, skarżący wnosi o uchylenie decyzji Izby Skarbowej i przywrócenie terminu do złożenia oświadczenia. Skarżący zarzuca decyzji Izby Skarbowej również niezgodność z art. 27 ust. 4...

II SA/Kr 298/00 - Wyrok NSA oz. w Krakowie z 2000-02-02

skarżącego - postanowieniem z dnia 16.04.1998 r. odrzucił skargę., Pismem z dnia 27.05.1998 r. pełnomocnik skarżącego złożył wniosek o przywrócenie terminu do złożenia opłaty...
Kpa należało orzec o przywróceniu terminu., Co do istoty sprawy uznał sąd skargę za uzasadnioną z tej przyczyny, że w sprawie nie brały udziału wszystkie osoby...

SA/Kr 942/94 - Wyrok NSA oz. w Krakowie z 1994-08-03

został już naliczony, złożył odwołanie, prosząc o przywrócenie terminu do złożenia oświadczenia o wyborze zwolnienia od opodatkowania podatkiem od towarów i usług VAT-6...
oświadczenia, o którym mowa, skarżący wnosi o uchylenie decyzji Izby Skarbowej i przywrócenie terminu do złożenia tego oświadczenia. Tomasz W. zarzuca decyzji Izby Skarbowej...

II SA/Kr 515/01 - Wyrok NSA oz. w Krakowie z 2001-08-17

I instancji, za czym przemawiałyby podniesione zarzuty i złożony dnia 16 lutego 2001 r. do Naczelnego Sądu Administracyjnego wniosek 'o przywrócenie terminu do złożenia skargi...
2001 r., poprzedzającym skargę, skarżący złożyli wniosek 'o przywrócenie terminu do złożenia skargi na decyzję Wójta', jest następstwem zawartego w uzasadnieniu decyzji SKO...

II SA/Kr 1819/00 - Wyrok NSA oz. w Krakowie z 2001-09-05

strona może dochodzić swoich roszczeń przed sądem., Od decyzji niniejszej złożył odwołanie Władysław T., z wnioskiem o przywrócenie terminu do jego złożenia, stojąc...
wodne stanowiąc, iż decyzja w sprawie przywrócenia stosunków wodnych na gruncie do stanu poprzedniego jest ostateczna, a strona w terminie 30 dni od otrzymania decyzji...

SA/Kr 691/84 - Wyrok NSA oz. w Krakowie z 1984-10-10

zwolnienia od podatków., Postanowieniem z tego samego dnia odmówiono wspólnikom przywrócenia terminu do zgłoszenia obowiązku podatkowego na 1982 r., W odwołaniu złożonym...
działalności zarobkowej. W pismach zaś składanych w sprawie przywrócenia im terminu do zgłoszenia obowiązku podatkowego na 1982 r. twierdzili, że przed dniem 7 lipca 1982 r...

SA/Kr 1682/94 - Wyrok NSA oz. w Krakowie z 1995-01-05

ten jest terminem o wyborze prawa materialnego i jako taki nie podlega przywróceniu., W skardze na powyższą decyzję Barbara B. zarzuciła, że w odwołaniu do decyzji organu...
I instancji złożyła wniosek o odroczenie terminu do złożenia oświadczenia o wyborze zwolnienia od podatku, organ II instancji bezpodstawnie potraktował jako wniosek o przywrócenie...
1   Następne >   +2   5