Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

I SA/Ka 915/98 - Wyrok NSA oz. w Katowicach z 1999-12-17

Głównego Urzędu Ceł w W. z dnia 11 maja 1998 r. (...) w przedmiocie odmowy przywrócenia terminy do wniesienia odwołania - oddala skargę. Zaskarżonym postanowieniem z dnia...
11.05.1998 r. Prezes Głównego Urzędu Ceł w W. odmówił Grzegorzowi D. przywrócenia terminu do wniesienia odwołania od decyzji Dyrektora Urzędu Celnego w K. z dnia 25.05.1997...

SA/Ka 1346/95 - Wyrok NSA oz. w Katowicach z 1996-07-10

przedsiębiorstwa państwowego wstępuje we wszystkie jego prawa i obowiązki, a więc jest również stroną w postępowaniu o przywrócenie terminu do wniesienia odwołania...
'W.' Spółka Akcyjna w B.B. o przywrócenie terminu do wniesienia odwołania od decyzji Urzędu Skarbowego w B.B. z 28.11.1994 r. ustalającej kwotę zobowiązania podatkowego...

I SA/Ka 317-318/98 - Wyrok NSA oz. w Katowicach z 1999-10-06

Przywrócenie uchybionego terminu do wniesienia odwołania ma charakter wyjątkowy i może nastąpić jedynie w przypadku, gdy łącznie spełnione zostaną wszystkie przesłanki...
określone w art. 58 par. 1 i par. 2 Kpa. Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu sprawy ze skargi M. w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania...

II SA/Ka 574/01 - Postanowienie NSA oz. w Katowicach z 2001-08-08

obiektu budowlanego i budowli - w kwestii wniosku skarżącego o przywrócenie terminu do wniesienia skargi - postanawia:, 1. oddalić wniosek, o przywrócenie terminu...
., Wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia tej opłaty został oddalony postanowieniem tego sądu z dnia 16 stycznia 2001 r. II SA/Ka 2066/00, które zostało doręczone...

I SA/Ka 1718/96 - Wyrok NSA oz. w Katowicach z 1998-05-20

o swoje interesy. Przywrócenie terminu nie jest więc możliwe, gdy strona dopuściła się choćby lekkiego niedbalstwa., A contrario zatem, przywrócenie to może mieć miejsce wtedy...
o przywrócenie terminu do wniesienia odwołania. Odnosząc się do tej z kolei kwestii należy przypomnieć, że w świetle art. 58 par. 1 Kpa, w razie uchybienia terminu należy...

I SA/Ka 2418/00 - Postanowienie NSA oz. w Katowicach z 2001-03-05

Przywrócenie uchybionego terminu ma charakter wyjątkowy i nastąpić może jedynie w przypadku, gdy łącznie spełnione zostaną wszystkie określone w nich przesłanki...
nałożenia kary porządkowej - postanawia odrzucić wniosek skarżącej o przywrócenie terminu do uiszczenia wpisu sądowego od skargi. Postanowieniem z dnia 11 grudnia 2000 r...

II SA/Ka 1977/00 - Wyrok NSA oz. w Katowicach z 2002-06-04

Budowlanego w K. z dnia 28 sierpnia 2000 r. (...) w przedmiocie przywrócenia terminu do wniesienia środka odwoławczego w sprawie opróżnienia i wykwaterowania z budynku...
o przywrócenie terminu do wniesienia odwołania. We wniosku tym Elfryda T. podniosła, że decyzję Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego odebrał jej mąż, gdyż ona...

I SA/Ka 874/96 - Wyrok NSA oz. w Katowicach z 1998-02-04

nieważność zaskarżonych postanowień w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do złożenia wniosku o przyznanie ulgi w podatku dochodowym od osób fizycznych z tytułu wyszkolenia...
przywrócenia terminu do złożenia wniosku o przyznanie ulgi w podatku dochodowym od osób fizycznych z tytułu wyszkolenia ucznia. W uzasadnieniu zauważyła, iż organ I instancji...

I SA/Ka 268-273/97 - Postanowienie NSA oz. w Katowicach z 1997-05-15

o przywrócenie terminu do uiszczenia wpisu, motywując swój wniosek opóźnieniem w doręczeniu działającemu w sprawie prezesowi spółki, wezwania sądowego do uiszczenia wpisu...
Administracyjnym,, - doręczenie wezwania dokonane zostało na adres, który skarżący sam wskazał,, - z uzasadnienia wniosku o przywrócenie terminu wynika, iż do uchybienia...

II SA/Ka 455/98 - Wyrok NSA oz. w Katowicach z 1999-12-14

prawnego jakim jest sprzeciw., Na postanowienie samorządowego kolegium odwoławczego, odmawiające przywrócenia terminu określonego w art. 43a ust. 2 powyższej ustawy przysługuje...
Kolegium Odwoławczego w K. z dnia 1 października 1997 r. (...) w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu określonego w art. 43 a ust. 2 ustawy o gospodarce gruntami...
1   Następne >   +2   5