Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

SA/Bk 142/00 - Wyrok NSA oz. w Białymstoku z 2000-08-02

Nie można przejść do rozpoznania wniosku o przywrócenie terminu przed wezwaniem strony do dokonania czynności procesowej, której w terminie nie dokonała. Gdyby skarżący...
nie uczynił zadość temu wezwaniu, wówczas to - zgodnie z art. 64 par. 2 Kpa - wniosek o przywrócenie terminu należałoby pozostawić bez rozpoznania, a nie wydawać...

SA/Bk 1081/97 - Wyrok NSA oz. w Białymstoku z 1998-09-09

Grzegorza K. pełnomocnika Sławomira O. o przywrócenie terminu do wniesienia odwołania od decyzji Urzędu Skarbowego w B. z dnia 31 lipca 1996 r. w sprawie określenia...
. Prośba o przywrócenie terminu do wniesienia odwołania oraz odwołanie zostały nadesłane listem nadanym w urzędzie pocztowym w dniu 9 września 1996 r. W ocenie organu...

SA/Bk 1283/99 - Wyrok NSA oz. w Białymstoku z 2000-04-12

i decyzja stała się ostateczną. Złożone przez stronę w dniu 30.06.1999 r. odwołanie jest spóźnione., Podniesiono, że wyżej wymieniony nie wnosił o przywrócenie terminu...
nie złożyła wniosku o przywrócenie terminu pozytywnie załatwionego to jej odwołanie wniesione w terminie 14-tu dni od doręczenia do jej rąk decyzji administracyjnej organu...

SA/Bk 885/95 - Wyrok NSA oz. w Białymstoku z 1996-11-07

, a organ podatkowy odmawia zwrotu 'nadpłaty'. Zarzuciły nie przywrócenie terminu do złożenia wniosku, co ich zdaniem organy administracyjne powinny poczynić z urzędu...
., W odpowiedzi na skargę Dyrektor Izby Skarbowej w B., wnosił o jej oddalenie jako bezzasadnej wykazując oparcie decyzji na przepisach prawa. Co do zarzutu nie przywrócenia terminu...

SA/Bk 706/95 - Wyrok NSA oz. w Białymstoku z 1996-12-18

wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia odwołania. Naczelny Sąd Administracyjny uprawniony do badania zgodności z prawem zaskarżonych decyzji /postanowień/ stwierdził...
Wniesienie odwołania od decyzji wymiarowej wydanej przez Urząd Kontroli Skarbowej do Podatkowej Komisji Odwoławczej z uchybieniem 14-dniowego terminu skutkuje...

SA/Bk 85-86/95 - Wyrok NSA oz. w Białymstoku z 1996-01-17

r. Piotr B. złożył odwołanie od decyzji Urzędu Skarbowego wnosząc o przywrócenie terminu do złożenia oświadczenia o wydanie zwolnienia od opodatkowania podatkiem...
. ustawy Spółka mogła złożyć w Urzędzie oświadczenie o wyborze zwolnienia od opodatkowania podatkiem od towarów i usług VAT-6 w terminie do 3. września 1993 r. Spółka...

SA/Bk 70/99 - Wyrok NSA oz. w Białymstoku z 2000-03-08

się. Podatnik nie składał do Urzędu Celnego w B. podania o przywrócenie terminu do złożenia odwołania, a więc zaakceptował fakt nowego wymiaru cła. W tej sytuacji organ...

SA/Bk 700/99 - Wyrok NSA oz. w Białymstoku z 2000-01-27

stwierdził, że nie powstał warunek dopuszczalności zmiany decyzji na zasadzie art. 155 Kpa, gdyż zgody na przesunięcie terminu przywrócenia poprzedniego sposobu...
przesłanką ewentualnej zmiany terminu przywrócenia poprzedniego sposobu użytkowania budynku., W wyroku z dnia 14 marca 1991 r. III ARN 32/90 /OSNAPU 1992 nr 6 poz. 112/ Sąd...

SA/Bk 310/98 - Wyrok NSA oz. w Białymstoku z 1998-12-18

się niejednokrotnie tzw. terminami prekluzyjnymi do dochodzenia roszczeń /np. roczny termin do żądania przywrócenia naruszenia posiadania z art. 344 par. 2 Kc/. Upływ...
, po upływie terminu z art. 38 par. 1 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji /Dz.U. 1991 nr 36 poz. 161 ze zm./, z żądaniem...

SA/Bk 683/00 - Wyrok NSA oz. w Białymstoku z 2000-11-10

r. (...) w przedmiocie nakazu przywrócenia poprzedniego sposobu użytkowania obiektu budowlanego - oddala skargę. Skarga niniejsza została wywiedziona na tle...
przy ul. P. 109 w B. i w związku z tym przedłożenia w nieprzekraczalnym terminie do 1 lipca 1998 r.: geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, budowlanej inwentaryzacji...
1   Następne >   2