Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II FPS 9/08 - Uchwała NSA z 2009-04-21

. nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania od decyzji w podatku dochodowym od osób fizycznych po rozpoznaniu w dniu 21 kwietnia 2009 r...
. 1270 ze zm.): 'Czy niedopełnienie obowiązku złożenia odwołania jednocześnie z wnioskiem o przywrócenie terminu do jego wniesienia, o którym mowa w art. 162 § 2 ustawy...

II GPS 5/09 - Uchwała NSA z 2009-12-08

Administracyjny na podstawie art. 189 w związku z art. 197 § 2 p.p.s.a. postanowienia wojewódzkiego sądu administracyjnego o odmowie przywrócenia terminu i odrzucenie...
wniosku o przywrócenie terminu jako niedopuszczalnego lub spóźnionego? podjął następującą uchwałę: 1. W świetle art. 183 § 1 oraz art. 134 § 2 w związku z art. 193 ustawy...

II GPS 2/22 - Uchwała NSA z 2023-11-13

do wniesienia odwołania, b) o odmowie przywrócenia terminu do wniesienia odwołania, c) stwierdzające niedopuszczalność odwołania, - dopuszczalne jest, na podstawie art. 61 § 3...
do wniesienia odwołania, b) o odmowie przywrócenia terminu do wniesienia odwołania, c) stwierdzające niedopuszczalność odwołania, - nie jest dopuszczalne, na podstawie art. 61 §...

III ZP 8/99 - Uchwała Sądu Najwyższego z 1999-05-11

o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy, należy rozumieć jako możliwość przywrócenia terminu do złożenia nowego wniosku, o jakim stanowi art...
, że termin ten nie może być przywrócony., W pozwie z dnia 4 grudnia 1998 r. powód przyznając uchybienie powyższego terminu wniósł przede wszystkim o jego przywrócenie...

II OPS 1/20 - Uchwała NSA z 2020-11-30

procesowej instytucji przywrócenia terminu. W wyroku z 24 lutego 2005 r., sygn. akt OSK 1192/04 NSA expressis verbis stwierdził, że: 'termin z art. 318 ust. 1 ustawy - Prawo...
ochrony środowiska jest niewątpliwie terminem materialnoprawnym, a więc nie podlega przywróceniu'. Następnie w wyroku z 21 września 2007 r., sygn. akt II OSK 1231/06 NSA...

III ZP 5/00 - Uchwała Sądu Najwyższego z 2000-03-27

odpowiednie przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego, w tym przepisów o przywróceniu terminu /art. 58 Kpa/., Zdaniem Sądu Pracy, art. 7 ust. 4 ustawy o ochronie...
roszczeń pracowniczych ma zmierzać do przywrócenia zainteresowanej stronie terminu do zgłoszenia wniosku, którego nie zdołała zgłosić do 31 grudnia 1997 r. Przepis ten dotyczy...

II GPS 3/12 - Uchwała NSA z 2012-10-29

przywróceniu. Jednakże wyraził również pogląd: 'Zdaniem Sądu powyższy termin ma charakter dyscyplinujący i ma zapewnić sprawny przebieg postępowania administracyjnego...
postępowania. Niezachowanie terminu procesowego pozbawia stronę możliwości skutecznego dokonania czynności. Do takiego terminu ma zastosowanie instytucja przywrócenia terminu...

I FPS 2/16 - Uchwała NSA z 2016-10-24

Przedłużenie terminu zwrotu różnicy podatku, o którym mowa w art. 87 ust. 2 zdanie drugie ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r...
. J. na postanowienie Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego L. z dnia 29 maja 2015 r., nr [...] w przedmiocie przedłużenia terminu zwrotu nadwyżki podatku naliczonego...

I OPS 13/13 - Uchwała NSA z 2013-12-18

(w razie nieuzupełnienia braku i po wyczerpaniu trybu zaskarżenia lub bezskutecznego wniosku o przywrócenie terminu) zamknięcie stronie drogi do sądowej kontroli zaskarżonego...
sporządzeniem wymaganych odpisów? W wypadku odpowiedzi twierdzącej na pytanie pierwsze: 2. Czy nadesłanie przez stronę wymaganych odpisów skargi po wyznaczonym terminie...

I FPS 5/17 - Uchwała NSA z 2018-02-26

uchyleniu wyrokiem WSA w Krakowie z 22 maja 2012 r., sygn. akt I SA/Kr 444/12 postanowień tego organu odmawiających skarżącej przywrócenia terminu do wniesienia odwołania...
, co Dyrektor Izby Skarbowej stwierdził postanowieniem z 5 marca 2010 r. o odmowie przywrócenia terminu do wniesienia odwołań. Postępowanie egzekucyjne zostało wszczęte...
1   Następne >   +2   5