Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

OPS 1/96 - Uchwała Składu Siedmiu Sędziów NSA z 1996-05-27

Prokuratury Apelacyjnej delegowanego do Ministerstwa Sprawiedliwości, w sprawie z wniosku Wiesława G. o przywrócenie terminu do wniesienia skargi na decyzję Prezesa...
. W razie odpowiedzi negatywnej na pytanie pierwsze - czy w sprawie wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia skargi stosuje się także przepisy art. 58-60 kodeksu...

FPS 7/00 - Uchwała Składu Siedmiu Sędziów NSA z 2001-06-25

/., W postanowieniu wskazano także, że unormowanie zawarte w art. 35 ust. 3 ustawy o NSA pozwala sądowi, na wniosek strony, z ważnych powodów przywrócić termin do wniesienia skargi...
. 59 ustawy o NSA, wyłączającej dopuszczalność przywrócenia terminu do złożenia wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia skargi. Wobec tego, że unormowanie...

OPS 8/00 - Uchwała Składu Siedmiu Sędziów NSA z 2000-11-06

Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności w Warszawie z dnia 12 lutego 1999 r. w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania. W uzasadnieniu...
o przywróceniu lub odmowie przywrócenia terminu uregulowane w art. 59 Kpa mają taki właśnie charakter i mieszczą się w kategorii aktów, o których stanowi art. 123 Kpa. Akty...

FPS 7/97 - Uchwała Składu Siedmiu Sędziów NSA z 1997-09-29

niedopuszczalność odwołania lub uchybienie terminu do wniesienia odwołania /art. 134 Kpa/ i postanowienia w przedmiocie przywrócenia terminu do wniesienia odwołania...
w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania. W uzasadnieniu tego postanowienia stwierdzono, że na podstawie art. 34 ust. 3 cytowanej ustawy przed wniesieniem...

OPS 14/96 - Uchwała Składu Siedmiu Sędziów NSA z 1997-02-17

, prokuratora Prokuratury Wojewódzkiej delegowanego do Prokuratury Krajowej, w sprawie II SA/Łd 814/96 z wniosku Franciszka P. o przywrócenie terminu do uiszczenia wpisu od skargi...
w związku z rozpoznawaniem wniosku Franciszka P. o przywrócenie terminu do uiszczenia wpisu od skargi po jej odrzuceniu postanowieniem z dnia 21 czerwca 1996 r...

FPS 15/99 - Uchwała Składu Siedmiu Sędziów NSA z 2000-04-26

podatkowej z tytułu wyszkolenia uczniów jest terminem materialnoprawnym. Terminy takie nie podlegają zaś przywróceniu na podstawie przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego...
., Marginalnie stwierdzono także, iż nawet gdyby powyższy termin był terminem procesowym to i tak nie można by było go przywrócić, gdyż podatnik uchybił określonemu w art...

III AZP 9/95 - Uchwała Składu Siedmiu Sędziów Sądu Najwyższego z 1995-06-08

- niedopuszczalna /jeżeli nie ma podstaw do przywrócenia terminu/ i podlega odrzuceniu na podstawie art. 204 par. 1 w związku z art. 216a par. 1 Kpa. W celu wykazania...
nr 16 poz. 95 ze zm./ ograniczone jest terminem wskazanym w art. 199 par. 1 Kpa w związku z art. 216a par. 1 Kpa, liczonym od dnia doręczenia odpowiedzi na wezwanie...

OPS 8/99 - Uchwała Składu Siedmiu Sędziów NSA z 1999-10-11

jest przywrócenie terminu do wniesienia skargi, w omawianych sprawach 'stawia prawo dostępu do sądu pod znakiem zapytania'., Rozpoznając przedstawioną wątpliwość prawną, Naczelny Sąd...
zaskarżalności uchwał do sądu administracyjnego. Samo brzmienie przepisu w części określającej termin do zaskarżenia uchwały wskazuje, że wolą ustawodawcy nie było zwracanie...

III AZP 23/95 - Uchwała Składu Siedmiu Sędziów Sądu Najwyższego z 1996-02-13

utraty ostatecznego charakteru takiej decyzji. Ostateczna decyzja, poza przypadkiem uwzględnienia wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia odwołania, nie traci waloru...
prawnego, ma prawo zaskarżenia wprost do sądu administracyjnego w stosownym terminie decyzji wydanej w tym postępowaniu, zastępującej poprzednią decyzję /wyrok NSA z dnia...

OPS 1/98 - Uchwała Składu Siedmiu Sędziów NSA z 1998-11-09

przywrócenia terminu dokonania określonej czynności procesowej i inne/. Są jednak także postanowienia rozstrzygające sprawę lub jej część co do jej istoty /można tu wskazać...
1   Następne >   3