Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

OSA 2/02 - Postanowienie Składu Siedmiu Sędziów NSA z 2002-06-24

prawo do merytorycznego rozpatrzenia sprawy przez Sąd. W razie uchybienia terminu do wniesienia skargi, na wniosek skarżącego, sąd może przywrócić ten termin /art. 35 ust...
/, jak również przywrócić termin do uiszczenia wpisu sądowego., Wyczerpanie środków odwoławczych, w tym przypadku wezwanie do usunięcia naruszenia interesu prawnego...

III AZP 18/93 - Postanowienie Składu Siedmiu Sędziów Sądu Najwyższego z 1993-11-30

/art. 355 Kpc w związku z art. 211 Kpa/, o odrzuceniu skargi /art. 204 par. 1 Kpa/, o oddaleniu /odrzuceniu/ wniosku o przywrócenie terminu do złożenia skargi /art. 204 par...
przez niezawisły sąd, ale chodzi o rozpoznanie sprawy na nowo. Także w tym wypadku sąd bada na posiedzeniu niejawnym czy skarga jest wniesiona w terminie i czy opiera...