Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony
  • Symbol

U 6/93 - Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z 1994-04-12

z art. 9 ust. 2 tej ustawy, podlega uchyleniu zgodnie z treścią orzeczenia nie później niż w terminie trzech miesięcy od przedłożenia orzeczenia ministrowi Przemysłu...
i Handlu., W przeciwnym razie przepisy te w zakresie objętym orzeczeniem tracą moc z upływem trzymiesięcznego terminu. Decyzja Nr 4 Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 9...

K 5/96 - Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z 1996-07-15

. o zmianie ustawy - Prawo celne wprowadziła kolejne zmiany w omawianym zakresie., Po pierwsze, przywróciła ona uprawnienie do zwolnienia celnego dla osób fizycznych...
został postawiony tylko w odniesieniu do przepisów przejściowych, określających termin i sposób wejścia w życie nowych uregulowań. Wnioskodawca nie kwestionuje natomiast...

K 18/95 - Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z 1996-01-09

i końcowy termin takiego uszczuplenia. Oceniając zaskarżone przepisy z punktu widzenia zasady proporcjonalności, a także związanej z nią zasady ochrony zaufania...
/. Zastosowanie powyższych rozwiązań /na zasadach ogólnych/ prowadziłoby po prostu do przywrócenia stanu poprzedniego. Ustawodawca mógłby jednak również rozważyć ewentualne...

K 26/96 - Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z 1997-05-28

tego terminu w kontekście wskazań wynikających z wykładni systemowej. Trudna sytuacja osobista nie jest bowiem sytuacją związaną z zagrożeniem dla życia lub zdrowia /o czym mówi art...
tego terminu mogą prowadzić wyłącznie do stwierdzenia, iż chodzi w nim o ogólnie określone ograniczenie w zakresie praw i wolności kobiety ciężarnej. Brak wszakże możliwości...