Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Zawieszenie/podjęcie postępowania X
  • Skarżony
  • Symbol

II SA/Bd 523/09 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2009-08-11

Samorządowego Kolegium Odwoławczego w B. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania i stwierdzenia uchybienia terminu...
o przywrócenie terminu. Wnioski skarżącej spotkały się z odmową organu, który uznał, że nie wystąpiły przesłanki uzasadniające przywrócenie terminu (brak winy...

II OZ 141/13 - Postanowienie NSA z 2013-03-05

roku nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia uchybionego terminu postanawia: oddalić zażalenie. Postanowieniem z dnia 8 stycznia 2013 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny...
z dnia [...] stycznia 2012 r. w przedmiocie odmowy przywrócenia uchybionego terminu., W uzasadnieniu Sąd I instancji wskazał, że postanowieniem z dnia [...] stycznia 2012 r...

II SA/Bk 568/14 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2014-09-04

także, że ani obwiniony ani obrońca nie złożyli wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia odwołania., W skardze wywiedzionej na to postanowienie H. K. zarzucił postanowieniu...
o przywrócenie terminu do wniesienia odwołania., P. Komendant Wojewódzki Policji w B. w odpowiedzi na skargę wniósł o jej oddalenie wskazując, że wniosek o przywrócenie...

II SA/Łd 1344/13 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2014-06-24

jednocześnie wniosek o przywrócenie terminu do złożenia odwołania., Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Ł. stwierdzając uchybienie terminu do wniesienia odwołania, wskazanym...
, którego nie przywrócono. Jednakże postanowienie odmawiające przywrócenia terminu do złożenia odwołania zostało uchylone nieprawomocnym wyrokiem tutejszego sądu z dnia 24...

II SA/Łd 1345/13 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2014-06-24

jednocześnie wniosek o przywrócenie terminu do złożenia odwołania., Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Ł. stwierdzając uchybienie terminu do wniesienia odwołania, wskazanym...
, którego nie przywrócono. Jednakże postanowienie odmawiające przywrócenia terminu do złożenia odwołania zostało uchylone nieprawomocnym wyrokiem tutejszego sądu z dnia 24...

II SA/Łd 1346/13 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2014-06-24

jednocześnie wniosek o przywrócenie terminu do złożenia odwołania., Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Ł. stwierdzając uchybienie terminu do wniesienia odwołania, wskazanym...
, którego nie przywrócono. Jednakże postanowienie odmawiające przywrócenia terminu do złożenia odwołania zostało uchylone nieprawomocnym wyrokiem tutejszego sądu z dnia 24...

II SA/Op 186/13 - Postanowienie WSA w Opolu z 2013-09-16

niejawnym wniosku uczestnika postępowania 'A' Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w [...] o przywrócenie terminu do wniesienia zażalenia na postanowienie...
W. O. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu z dnia 31 grudnia 2012 r., nr [...], w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania od decyzji w sprawie...

I SA/Kr 919/17 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2017-11-21

o przywrócenie terminu do złożenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa., Powyższe nastąpiło w następujących okolicznościach faktycznych., Skarżący posiadał w ww...
zarejestrowania 'wstecz'., W dniu 19 czerwca 2017r. wpłynęły do organu trzy pisma Skarżącego dotyczące: przywrócenia terminu do wezwania do usunięcia naruszenia prawa...

III SA/Lu 432/08 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2009-01-09

A. K. na pobyt stały w zakresie wniosku o przywrócenie terminu do uiszczenia wpisu sądowego od skargi postanawia przywrócić termin do uiszczenia wpisu sądowego od skargi...
odrzucił skargę z uwagi na nieopłacenie wpisu sądowego w wyznaczonym terminie., Pismem z dnia [...] grudnia 2008 r. skarżący wniósł o przywrócenie terminu do uiszczenia...

III SA/Lu 361/08 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2009-03-03

w sprawie o wymeldowanie postanawia: przywrócić termin do uiszczenia wpisu. Pismem z dnia [...] października 2009 Z. M. złożył wniosek w przedmiocie przywrócenia terminu...
o przywrócenie terminu do uiszczenia wpisu sądowego zasługuje na uwzględnienie, bowiem wnioskodawca uprawdopodobnił okoliczności wskazujące na brak jego winy w uchybieniu...
1   Następne >   +2   +5   +10   55