Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Zamówienia publiczne X

V SA/Wa 1683/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-02-12

) przepisów prawa procesowego:, a) art. 58 k.p.a. poprzez nieprzywrócenie terminu do złożenia wpisu uzupełniającego,, b) art. 7 k.p.a. poprzez jego niezastosowanie i nie podjęcie...
wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia opłaty skarżąca wskazała, że w tej sytuacji zastosowanie mają przepisy k.p.a. dotyczące przywrócenie terminu., Prezes Urzędu...

II GSK 1444/17 - Wyrok NSA z 2017-06-07

, w którym domagał się także przywrócenia terminu do wezwania go na Panel Ekspertów. Wskazał, że przed posiedzeniem Panelu Ekspertów, który jak się okazało miał miejsce 7...
. Ponownie wniósł o przywrócenie terminu do stawienia się na posiedzenie Panelu Ekspertów oraz o przeprowadzenie oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie...

II GSK 295/05 - Wyrok NSA z 2005-12-21

jej wniosku o przywrócenie terminu do uiszczenia wpisu. Nie chodzi tu bowiem o nieprzywracalny termin prawa materialnego, po upływie którego strona nie może dochodzić swoich...
w postępowaniu odwoławczym (Dz.U. Nr 49, poz. 468)., Tak rozumiany termin uiszczenia wpisu WSA dodatkowo powiązał z zasadą szybkości postępowania o udzielenie zamówienia...

V SA/Wa 1627/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-03-25

powinien być uiszczony najpóźniej w dniu złożenia odwołania i brak jest możliwości jego uzupełnienia po wskazanym terminie. Jednocześnie odrębnym pismem stronę wezwano...
ze zm.] do przedłożenia w terminie 3 dni od dnia doręczenia wezwania dowodu uiszczenia wpisu, które to pisma zostały doręczone przez awizo., W piśmie z 17 lipca 2009 r...

V SA/Wa 2243/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-04-18

ustawy Prawo zamówień publicznych określających przesłanki stosowania trybu zamówienia z 'wolnej ręki'., Organ ten nadto ustalił, iż termin płatności kary pieniężnej wynosi...
i dążenie do przywrócenia stanu, który nie będzie z nim pozostawał w sprzeczności. Ta funkcja kontroli sądowej jest istotna zarówno z punktu widzenia podmiotu skarżącego...

II GSK 635/09 - Wyrok NSA z 2010-06-11

2007 r., iż przeniesienie urządzeń nie będzie możliwe oraz wobec planowanego terminu uruchomienia ściany 401 s na przełomie roku 2007/2008, zamawiający...
wreszcie brak jest możliwości zastosowania innego trybu zamówienia ze względu na zastrzeżone dla nich terminy., Sąd I instancji uznał, iż decyzja o nałożeniu na skarżącą...