Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Zaliczka alimentacyjna X

II SA/Łd 811/08 - Wyrok WSA w Łodzi z 2008-12-11

. przy udziale - sprawy ze skargi E. R. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ł. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia...
, poz. 1071 ze zm.) - odmówiło przywrócenia terminu do wniesienia odwołania., W uzasadnieniu powyższego postanowienia organ wskazał, iż decyzją z dnia...

II SA/Łd 571/11 - Wyrok WSA w Łodzi z 2011-09-23

Samorządowego Kolegium Odwoławczego w S. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania 1. oddala skargę; 2. przyznaje i nakazuje...
skarżącej E. P. Postanowieniem z dnia [...], nr [....] Samorządowe Kolegium Odwoławcze w S. odmówiło E.P. przywrócenia terminu do wniesienia odwołania od decyzji Burmistrza...

II SA/Op 152/09 - Wyrok WSA w Opolu z 2009-07-14

. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu z dnia [...] nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia skargi o wznowienie postępowania w sprawie...
złożenia wniosku., Pismem z dnia 22 października 2008 r., A. H. wniosła z kolei o przywrócenie terminu do złożenia skargi o wznowienie postępowania w sprawie decyzji...

II SA/Op 153/09 - Wyrok WSA w Opolu z 2009-07-14

. reprezentowanego przez matkę A. H. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu z dnia [...] nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu...
Kolegium Odwoławczego w Opolu z dnia [...], nr [...] którym utrzymano w mocy zaskarżone postanowienie tegoż organu o odmowie przywrócenia terminu do wniesienia skargi...

II SA/Lu 90/10 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2010-03-25

alimentacyjnych w zakresie wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia skargi p o s t a n a w i a przywrócić termin do wniesienia skargi. Wnioskiem zawartym w skardze...
, sprecyzowanym następnie pismem z dnia 15 marca 2010 r. B. S. będąca opiekunem prawnym skarżącego A. S., wniosła o przywrócenie terminu do wniesienia skargi na decyzję...

II SA/Rz 928/09 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2010-05-06

A. K. o przywrócenie terminu do uzupełnienia braków formalnych skargi w przedmiocie świadczeń z funduszu alimentacyjnego postanawia wniosek odrzucić. Postanowieniem z dnia...
w siedzibie Sądu w dniu 26 stycznia 2010 r. A. K. zwrócił się o przywrócenie terminu do uzupełnienia braków formalnych skargi. W jego uzasadnieniu wskazał, że wezwanie...

II SA/Lu 741/08 - Wyrok WSA w Lublinie z 2009-02-11

. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania w sprawie zaliczki alimentacyjnej 1...
Odwoławcze w C. odmówiło H. L. przywrócenia terminu do wniesienia odwołania od decyzji Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w C. z dnia [...], W uzasadnieniu Kolegium...

IV SA/Gl 362/14 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2014-12-17

Odwoławczego w B. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie przywrócenia terminu do wniesienia odwołania w sprawie uznania dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań...
[...] r. wraz z kolejnym wnioskiem o przywrócenie terminu do jego wniesienia., Postanowieniem z dnia [...] r. nr [...] Samorządowe Kolegium Odwoławcze w B. odmówiło...

I OSK 1632/09 - Wyrok NSA z 2010-03-26

2009 r. nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia skargi o wznowienie postępowania w sprawie zaliczki alimentacyjnej oddala skargę kasacyjną...
., na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w O. z dnia [...] marca 2009 r. nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia skargi o wznowienie...

IV SA/Gl 182/12 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2012-12-20

jest terminem przywracalnym, natomiast jego przywrócenie może nastąpić po spełnieniu przesłanek określonych w tym przepisie. Organ stwierdził, że przesłanki...
te w przedmiotowej sprawie nie zostały spełnione, bowiem strona nie zwróciła się z wnioskiem o przywrócenie terminu do wniesienia odwołania wraz z odwołaniem, nie uprawdopodobniła...
1   Następne >   +2   4