Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Zabezpieczenie zobowiązań podatkowych X

I SA/Łd 723/22 - Wyrok WSA w Łodzi z 2022-12-06

. decyzji wraz z wnioskiem o przywrócenie terminu do jego złożenia zostało nadane i doręczone przez wyznaczonego w sprawie pełnomocnika - radcę prawnego, poprzez...
oraz stanowiska Organu pierwszej instancji DIAS uznał za zasadne przywrócić Stronie termin do wniesienia odwołania. W tym zakresie w dniu 4 lutego 2021 r. wydane zostało...

I SA/Łd 266/22 - Wyrok WSA w Łodzi z 2022-06-22

o zabezpieczeniu zobowiązań podatkowych, które wygasły przez przedawnienie, wobec braku ziszczenia się - przed upływem terminu, o którymi mowa w art. 70 § 1 O.p. - przesłanek...
skutkujących zawieszeniem biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego;, naruszenie przepisów prawa miało istotny wpływ na wynik sprawy, ponieważ tak samo...

III SA/Wa 2030/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-07-28

- terminu zapłaty zaliczki na podatek dochodowy od osób prawnych za marzec 2020 r.),, - informacja o środkach pieniężnych na rachunku i w kasie, zawarta w sprawozdaniu...
z art. 33 § 1 O.p. zobowiązanie podatkowe przed terminem płatności może być zabezpieczone na majątku podatnika, jeżeli zachodzi uzasadniona obawa, że nie zostanie ono...