Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Zabezpieczenie społeczne X

III SA/Kr 409/13 - Wyrok WSA w Krakowie z 2013-11-07

błędnie przyjmując , że wniosek został złożony po terminie . Jednocześnie organ zaniechał zastosowania instytucji przywrócenia uchybionego terminu., Wskazując na powyższe...
świadczeń było , zdaniem skarżącej , nie pouczenie o możliwości przywrócenia terminu do jego złożenia ., Wskazując na powyższe okoliczności skarżąca wniosła o zmianę...

III SA/Kr 410/13 - Wyrok WSA w Krakowie z 2013-11-07

po terminie. Jednocześnie organ zaniechał zastosowania instytucji przywrócenia uchybionego terminu., Wskazując na powyższe , skarżąca wniosła o zmianę zaskarżonych decyzji...
, był brak pouczenia o możliwości przywrócenia terminu do jego złożenia ., Wskazując na powyższe okoliczności skarżąca wniosła o uchylenie zaskarżonych decyzji organu...

III SA/Kr 408/13 - Wyrok WSA w Krakowie z 2013-11-07

, że wniosek został złożony po terminie. Jednocześnie organ zaniechał zastosowania instytucji przywrócenia uchybionego terminu., Wskazując na powyższe , skarżąca wniosła...
tych orzeczeń ., Błędem organu rozstrzygającego wniosek o przyznanie świadczenia , zdaniem skarżącej , był również brak pouczenia o możliwości przywrócenia terminu do jego złożenia...

III SA/Po 1510/21 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2022-04-29

o przywrócenie terminu., Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu zważył, co następuje:, Stosownie do treści art. 1 § 2 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. Prawo o ustroju sądów...
), który wprowadziła w okresie obowiązywania stanu epidemii szczególną instytucję przywrócenia terminów określonych przepisami prawa administracyjnego. Ewentualność rozważania...

IV SA/Po 195/08 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2009-01-14

, w pierwszej kolejności ustalić, czy odwołanie wpłynęło w terminie, następnie zaś rozpoznać wniosek o przywrócenie terminu i wezwać Skarżącą do potwierdzenia czynności...
Społecznej) w terminie 14 dni od daty jej doręczenie. Decyzję doręczono skarżącej dnia [...] r., Decyzją z dnia [...] r. nr [...] Wójt Gminy D. ustalił skarżącej A.O....

III SA/Kr 1480/16 - Wyrok WSA w Krakowie z 2017-02-22

do realizacji tego wniosku., W związku z powyższym skarżąca, pismem z dnia 12 lipca 2016 r., zwróciła się o przywrócenie terminu do wniesienia odwołania od w. decyzji...
Odwoławcze postanowieniem z dnia 12 sierpnia 2016 r. nr [...] umorzyło postępowanie w sprawie przywrócenia terminu do wniesienia odwołania, uznając, że termin...

II SA/Rz 536/05 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2006-03-01

% zasiłku podstawowego, tj. 572,10 zł miesięcznie., S. P. nie zaskarżyła w terminie wymienionej decyzji, a w dniu 7 marca 2002 roku wniosła o przywrócenie terminu...
do wniesienia odwołania. Wojewoda postanowieniem z dnia [...] kwietnia 2002 odmówił przywrócenia terminu. Następnie w dniu 5 czerwca 2002 roku S. P. wniosła o stwierdzenie...

I SA/Gd 364/21 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2021-07-13

. Terminy materialnoprawne mogą być przywrócone przepisem ustawy, a przez organ administracji jedynie wówczas, gdy możliwość taką przewidują przepisy szczególne...
. Przywrócone mogą być zatem jedynie terminy proceduralne, mające zarówno charakter terminów ustawowych, jak i terminów wyznaczanych. Właściwym trybem dla rozpoznawania wniosków...

III SA/Kr 1276/18 - Wyrok WSA w Krakowie z 2019-01-29

do art. 24 - Ustawa o świadczeniach rodzinnych. Komentarz, K. Małysa-Sulińska (red.), LEX 2015). O dopuszczalności przywrócenia terminu na gruncie art. 24 ust. 2a u.ś.r....
z uwagi na złożenie wniosku po terminie tj. po upływie 52 tygodni od urodzenia dziecka M. S. w dniu 9 lutego 2016 r., W odwołaniu od ww. decyzji skarżąca zarzuciła...

III SA/Kr 215/18 - Wyrok WSA w Krakowie z 2018-05-24

niepełnosprawności, przy czym jest to termin materialnoprawny, a to oznacza, że uchybienie terminowi skutkuje wygaśnięciem prawa i brakiem możliwości przywrócenia terminu...
administracji publicznej nie mają możliwości przywrócenia tego rodzaju uchybionego terminu (por. wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 3 listopada 2011 r...
1   Następne >   +2   5