Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Wywłaszczanie nieruchomości X

II SA/Kr 547/06 - Wyrok WSA w Krakowie z 2007-11-20

na rozprawie w dniu 20 listopada 2007 r. sprawy ze skargi S.G. na postanowienie Wojewody [....] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania skargę oddala...
Przedmiotem skargi z [...] r., wniesionej przez S. G., jest postanowienie Wojewody [...] z dnia [...] r., nr [...], odmawiające przywrócenia stronie terminu do wniesienia...

II SA/Gl 380/22 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2022-06-10

3 stycznia 2022 r. nr NWXIV.7581.3.50.2021 w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania w sprawie odmowy zwrotu wywłaszczonej nieruchomości oddala...
Śląski postanowieniem z dnia 3 stycznia 2022 r., znak NWXIV.7581.3.50.2021, wydanym na podstawie art. 58 i 59 k.p.a., odmówił m. in. Z.K. przywrócenia terminu...

I OZ 713/07 - Postanowienie NSA z 2007-10-04

przywrócenia terminu do uiszczenia wpisu od skargi w sprawie ze skargi W. M. na decyzję Ministra Transportu i Budownictwa z dnia [...], Nr [...] w przedmiocie wywłaszczenia...
2007r.,., Skarżący wpisu tego dokonał w dniu 15 stycznia 2007r., składając jednocześnie wniosek o przywrócenie terminu do jego uiszczenia, w którym podniósł, że uchybienie...

I SA/Wa 1950/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-03-31

niejawnym wniosku R. S. o przywrócenie terminu do uzupełnienia braków formalnych skargi na decyzję Wojewody Mazowieckiego z dnia [...] października 2007 r...
. nr [...] w przedmiocie odmowy zwrotu wywłaszczonej nieruchomości postanawia: odmówić przywrócenia terminu do uzupełnienia braków formalnych skargi. Wojewódzki Sąd Administracyjny...

I OZ 202/08 - Postanowienie NSA z 2008-04-02

odmawiające przywrócenia terminu do wniesienia skargi w sprawie ze skargi M. W. - R. na decyzję Wojewody Ś. z dnia [...], nr [...] w przedmiocie odmowy zwrotu wywłaszczonej...
skarżącej M.W. - R. przywrócenia terminu do wniesienia skargi na decyzję Wojewody Ś. z dnia [...] w przedmiocie odmowy zwrotu wywłaszczonej nieruchomości...

II SA/Lu 61/08 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2008-04-18

za wywłaszczoną nieruchomość p o s t a n a w i a przywrócić skarżącej termin do uiszczenia wpisu od skargi. W dniu 5 lutego 2008 r. L. W. otrzymała wezwanie do uiszczenia...
. złożyła w tutejszym Sądzie o przywrócenie terminu do uiszczenia opłaty od skargi, a także o rozpoznanie tego wniosku na posiedzeniu jawnym oraz wysłuchanie na posiedzeniu...

I OZ 25/08 - Postanowienie NSA z 2008-03-26

odmawiające przywrócenia terminu do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku tego Sądu z dnia 25 lipca 2007 r. w sprawie ze skargi D. K. na decyzję Wojewody K. - P...
Administracyjny w Bydgoszczy postanowieniem z dnia 30 października 2007 r., sygn. akt II SA/Bd 110/07 odmówił skarżącemu D. K. przywrócenia terminu do złożenia wniosku...

I OSK 2820/15 - Wyrok NSA z 2017-07-27

. nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania oddala skargę kasacyjną. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wyrokiem z dnia 11 czerwca 2015...
sprawy Sąd pierwszej instancji wskazał, iż zaskarżonym postanowieniem organ, na podstawie art. 58 i art. 59 K.p.a., odmówił skarżącemu przywrócenia terminu do wniesienia...

I OSK 1257/11 - Wyrok NSA z 2012-11-28

z dnia [...] września 2010 r. nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy oddala skargę kasacyjną. Wyrokiem z dnia 21...
[...] września 2010 r. nr [...]w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy., Wyrok ten zapadł w następujących okolicznościach...

I OZ 609/08 - Postanowienie NSA z 2008-08-20

. o przywrócenie terminu do złożenia skargi kasacyjnej od wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 5 września 2002 r., sygn. akt I SA 2757/00 w sprawie ze skargi M. K., K. B...
odrzucił wniosek uczestnika postępowania - D. R. o przywrócenie terminu do złożenia skargi kasacyjnej od wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 5...
1   Następne >   +2   +5   +10   43