Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Wymierzenie grzywny X
  • Symbol

II SO/Ke 20/11 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2012-03-29

wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia skargi na decyzję ww. organu z dnia [...] utrzymującą w mocy decyzję Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego z dnia...
. W ślad za skargą, z uwagi na uchybienie terminu do jej wniesienia, tego samego dnia przesłał na adres organu wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia skargi. Organ...

II SO/Ke 21/11 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2012-02-29

o przywrócenie terminu do wniesienia skargi na decyzję ww. organu z dnia [...] utrzymującą w mocy decyzję Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego z dnia...
za skargą, z uwagi na uchybienie terminu do jej wniesienia, tego samego dnia przesłał na adres organu wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia skargi. Jak wskazał...

II SO/Wa 161/06 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-02-28

Stowarzyszenia K. z siedzibą w K. o przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej od postanowienia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 15...
o przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej wraz ze skargą kasacyjną od wydanego w dniu 15 listopada 2007 r. postanowienia., W uzasadnieniu wniosku o przywrócenie...

I OZ 808/17 - Postanowienie NSA z 2017-04-26

2017 roku sygn. akt II SA/Wa 361/16 odmawiające przywrócenia terminu do uzupełnienia braków formalnych skargi kasacyjnej małoletniego K. S. reprezentowanego...
ze zm., dalej: p.p.s.a.) odmówił małoletniemu K. S. reprezentowanemu przez przedstawiciela ustawowego S. S. przywrócenia terminu do uzupełnienia braków formalnych...

II SA/Op 388/09 - Postanowienie WSA w Opolu z 2010-03-12

jej pisma z dnia 9 listopada 2009 r. winien zostać potraktowany jako wniosek o przywrócenie terminu do usunięcia braków formalnych skargi. Jednocześnie też, na podstawie art...
. 87 § 2 P.p.s.a. pouczono skarżącą, że w przypadku wniosku o przywrócenie terminu zachodzi konieczność uprawdopodobnienia okoliczności (wystąpienia choroby) wskazującej...

I OZ 22/08 - Postanowienie NSA z 2008-04-18

5/07 o odrzuceniu wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia zażalenia w sprawie z wniosku Stowarzyszenia [...] '[...]' z siedzibą w K. o wymierzenie grzywny...
odrzucił wniosek Prokuratora Krajowego o przywrócenie terminu do wystąpienia z zażaleniem na postanowienie tego Sądu z dnia 5 września 2007 r. o wymierzeniu organowi...

I OZ 22/08 - Postanowienie NSA z 2008-02-05

o odrzuceniu wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia zażalenia w sprawie z wniosku Stowarzyszenia '[...]' z siedzibą w K. o wymierzenie grzywny Prokuratorowi Krajowemu...
Administracyjny w Warszawie odrzucił wniosek Prokuratora Krajowego o przywrócenie terminu do wystąpienia z zażaleniem na postanowienie tego Sądu z dnia 5 września 2007 r. o wymierzeniu...

I SO/Wa 22/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-01-18

przedmiotowej skargi, pełnomocnik skarżących wysłał do Prezydenta W. wezwanie do niezwłocznego przekazania skargi wraz załączonym do niej wnioskiem o przywrócenie terminu...
. pełnomocnik stron został poinformowany o przekazaniu ich skargi wraz z aktami sprawy i wnioskiem o przywrócenie terminu do jej złożenia do sądu przy piśmie z 5 września 2012 r...

I OZ 598/12 - Postanowienie NSA z 2012-10-30

Zdrowotnego ds. nadzoru prawnego w Ministerstwie Zdrowia., W uzasadnieniu postanowienia wskazano, iż skarga wraz z wnioskiem o przywrócenie terminu była przedmiotem postępowania...
o przywrócenie terminu i kserokopią pisma z dnia 15 lipca 2005 r. natomiast nie nadesłał akt administracyjnych, tak więc, zdaniem Sądu I instancji, nie ulega wątpliwości...

II SO/Rz 15/08 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2008-10-30

Policji polegającą na nierozstrzygnięciu wniosku o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o wznowienie postępowania administracyjnego, oraz złożył 'wniosek w przypadku...
. W dniu 25 czerwca 2008 roku zwrócił się do Komendanta Wojewódzkiego Policji o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o wznowienie postępowania administracyjnego...
1   Następne >   +2   +5   10