Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Wyłączenie sędziego X
  • Symbol

II SA/Gd 791/08 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2010-08-26

niejawnym wniosku skarżącego H. H. o przywrócenie terminu do wniesienia zażalenia na postanowienie z dnia 8 marca 2010r. w sprawie ze skargi S. W. i H. H. na decyzję...
25 marca 2010r ( data złożenia w Urzędzie Pocztowym), skarżący H. H. złożył wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia zażalenia na postanowienie z dnia 8 marca 2010r...

II OZ 612/12 - Postanowienie NSA z 2012-07-19

wniosku E. R. o przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej w sprawie ze skargi K. K., A. K. i E. R. na uchwałę Rady Miejskiej w Sieradzu z dnia 27 czerwca 2011 r...
. nr VIII/61/2011 w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego postanawia: 1. uchylić zaskarżone postanowienie, 2. przywrócić termin...

II GZ 54/19 - Postanowienie NSA z 2019-04-12

powyższego zarządzenia w całości jako niezgodnego ze stanem faktycznym i prawnym, jednocześnie wniósł o przywrócenie terminu do wniesienia zażalenia., Naczelny Sąd...
nr [...] wydane przez lekarza sądowego przy Sądzie Okręgowym w P. - wniósł o przywrócenie terminu do wniesienia zażalenia na zarządzenie z dnia 7 czerwca 2018 r...

I FZ 369/10 - Postanowienie NSA z 2010-10-19

. z o.o. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie z dnia 15 czerwca 2010 r., o sygn. akt I SA/Ol 108/10 w przedmiocie przywrócenia terminu...
w Olsztynie odmówił stronie skarżącej - Z. Sp. z o.o. w G. przywrócenia terminu do złożenia wniosku o uzupełnienie protokołu rozprawy., W uzasadnieniu Sąd I instancji wskazał...

III SA/Po 1241/13 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2013-12-10

wydania zaświadczenia postanawia: odmówić przywrócenia terminu do uiszczenia wpisu Pismem z dnia 20 listopada 2013 r. nadanym w dniu 21 listopada 2013 r. strona skarżąca...
złożyła wniosek o przywrócenie terminu do uiszczenia wpisu od skargi. W uzasadnieniu wniosku wskazano, że uchybienie terminu nie jest zawinione przez skarżących...

II OPP 33/10 - Postanowienie NSA z 2010-11-30

listopada 2010 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej wniosków L. L. 1) o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o wyłączenie sędziów NSA oraz 2...
. o wznowienie postępowania sądowego, sygn. akt IV SA/Gl 175/09 postanawia: 1) odrzucić wniosek o przywrócenie terminu, 2) odrzucić wniosek o wyłączenie sędziów NSA...

I OZ 186/08 - Postanowienie NSA z 2008-05-08

. na decyzję Szefa Służby Cywilnej z dnia [...], Nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy postanawia: oddalić...
[...], Nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy W dniu 27 marca 2008 r., sygn. akt I OZ 186/08, Naczelny Sąd Administracyjny w osobie...

II OZ 864/09 - Postanowienie NSA z 2009-10-14

roku, nr [...] w przedmiocie rozstrzygnięcia dotyczącego przywrócenia terminu p o s t a n a w i a: oddalić zażalenie Postanowieniem z dnia 1 lipca 2009 roku, sygn. akt IV SA/Wa...
Środowiska z dnia [...] stycznia 2008 roku, nr [...] w przedmiocie rozstrzygnięcia dotyczącego przywrócenia terminu., W uzasadnieniu wyroku Sąd I instancji wskazał...

I SO/Ol 2/12 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2013-01-15

na posiedzeniu niejawnym zażalenia Stowarzyszenia A. o przywrócenie terminu na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie z dnia 30 marca 2012 r., sygn...
. 39 akt sąd.)., Pismem nadanym w dniu 4 maja 2012 r. (k. 46) Stowarzyszenie wywiodło zażalenie na powyższe postanowienie wraz z wnioskiem o przywrócenie terminu...

II OZ 316/15 - Postanowienie NSA z 2015-05-22

Ogólnoadministracyjnej wniosku L. L. o wyłączenie sędzi NSA Elżbiety Kremer oraz o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o wyłączenie sędzi NSA Elżbiety Kremer w sprawie zakończonej...
. odrzucić wniosek o wyłączenie sędzi NSA Elżbiety Kremer, 2. odrzucić wniosek o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o wyłączenie sędzi NSA Elżbiety Kremer...
1   Następne >   +2   +5   +10   15