Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Wodne prawo X

IV SA/Wa 2393/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-12-28

Odwoławczego w [...] z dnia [...] czerwca 2017 r. nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania oddala skargę. Zaskarżonym do Wojewódzkiego...
Sądu Administracyjnego w Warszawie postanowieniem z dnia [...].06.2017 r. nr [...] Samorządowe Kolegium Odwoławcze w [...] (zwane dalej SKO) odmówiło przywrócenia terminu...

II SA/Kr 1407/15 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2017-10-23

niejawnym wniosku skarżącej o przywrócenie terminu do złożenia zażalenia na postanowienie z dnia 15 stycznia 2016 r w sprawie ze skargi J. K. na decyzję Samorządowego...
. o przywrócenie terminu do złożenia zażalenia na postanowienie z dnia 15 stycznia 2016r. W pkt 4 pisma - ' zażalenia' z dnia 20 kwietnia 2016 r ( k - 68-70) skarżąca...

II SA/Łd 509/21 - Wyrok WSA w Łodzi z 2021-09-02

publicznej wyznacza stronie termin 30 dni na złożenie wniosku o przywrócenie terminu. Powyższa regulacja stanowi odstępstwo od art. 58 § 2 k.p.a., zgodnie...
, z którym prośbę o przywrócenie terminu należy złożyć w ciągu 7 dni od dnia ustania przyczyny uchybienia terminu., W ocenie organu przytoczony wyżej przepis, wydłuża jedynie czas...

II SA/Łd 506/21 - Wyrok WSA w Łodzi z 2021-09-02

publicznej wyznacza stronie termin 30 dni na złożenie wniosku o przywrócenie terminu. Powyższa regulacja stanowi odstępstwo od art. 58 § 2 k.p.a., zgodnie, z którym prośbę...
o przywrócenie terminu należy złożyć w ciągu 7 dni od dnia ustania przyczyny uchybienia terminu., W ocenie organu przytoczony wyżej przepis, wydłuża jedynie czas na złożenie...

II SA/Łd 508/21 - Wyrok WSA w Łodzi z 2021-09-02

publicznej wyznacza stronie termin 30 dni na złożenie wniosku o przywrócenie terminu. Powyższa regulacja stanowi odstępstwo od art. 58 § 2 k.p.a., zgodnie, z którym prośbę...
o przywrócenie terminu należy złożyć w ciągu 7 dni od dnia ustania przyczyny uchybienia terminu., W ocenie organu przytoczony wyżej przepis, wydłuża jedynie czas na złożenie...

V SA/Wa 1659/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-11-29

wniosku skarżącego o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia w sprawie ze skargi P. G. K. sp. z o.o. z siedzibą w K. P. na decyzję Prezesa...
postanawia: odmówić przywrócenia terminu do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia. Wyrokiem z dnia [...] 2018 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie...

II SA/Kr 1407/15 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2016-05-31

ze skargi J. K. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w [...] z dnia 14 sierpnia 2015 r, znak [...] w przedmiocie wniosku J. K. o przywrócenie terminu do wniesienia...
(nadanym w tym samym dniu) na postanowienie z dnia 6 kwietnia 2016 r wniosła o przywrócenie terminu do złożenia zażalenia na to postanowienie., Odpis postanowienia z dnia 6...

II SA/Lu 84/08 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2009-01-08

o przywrócenie terminu do usunięcia braków formalnych skargi postanawia przywrócić termin do uiszczenia wpisu i nadesłania 6 egzemplarzy odpisów skargi. Przepis art. 86 § 1 ustawy...
w postępowaniu sądowym bez swojej winy, sąd na jej wniosek postanowi przywrócenie terminu. Pismo z wnioskiem o przywrócenie terminu wnosi się do sądu, w którym czynność miała...

II SA/Łd 507/21 - Wyrok WSA w Łodzi z 2021-09-02

zobowiązany jest zawiadomić stronę o uchybieniu terminu. W zawiadomieniu organ administracji publicznej wyznacza stronie termin 30 dni na złożenie wniosku o przywrócenie...
terminu. Powyższa regulacja stanowi odstępstwo od art. 58 § 2 k.p.a., zgodnie, z którym prośbę o przywrócenie terminu należy złożyć w ciągu 7 dni od dnia ustania przyczyny...

IV SA/Wa 922/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-06-01

na złożenie przez Skarżących wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia odwołania wraz z odwołaniem., Wniesiono o zasądzenie zwrotu kosztów postępowania sądowego., W odpowiedzi...
. przywrócenia terminu do wniesienia odwołania od decyzji z [...] lipca 2013 r., Prawomocnym wyrokiem z 26 sierpnia 2014 r. (sygn. akt IV SA/Wa 1063/14) Wojewódzki Sąd...
1   Następne >   +2   +5   +10   100