Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Własność przemysłowa X

VI SAB/Wa 27/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-06-19

. na bezczynność Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej w przedmiocie rozpoznania wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia opłaty za pierwszy okres ochrony 1. zobowiązuje...
Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej do rozpoznania wniosku A. Sp. z o.o. z siedzibą w L. z dnia 13 sierpnia 2019 r. o przywrócenie terminu do wniesienia opłaty...

VI SA/Wa 1387/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-10-18

. na postanowienie Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia [...] kwietnia 2012 r. nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do złożenia wniosku o ponowne...
. pełnomocnika, złożyli do organu [...] sierpnia 2011 r. (data wpływu do organu na prezentacie pisma) łącząc go z wnioskiem o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o ponowne...

II GSK 217/13 - Wyrok NSA z 2014-04-02

[...] kwietnia 2012 r. nr [...] w przedmiocie przywrócenia terminu do złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy oddala skargę kasacyjną. Wojewódzki Sąd...
[...] kwietnia 2012 r. w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy, oddalił skargę., I, Z uzasadnienia wyroku wynika, że Sąd...

II GSK 288/07 - Wyrok NSA z 2007-12-18

r. nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do złożenia wniosku o udzielenie dodatkowego prawa ochronnego oddala skargę kasacyjną I, Zaskarżonym skargą...
2006 r., w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do złożenia wniosku o udzielenie dodatkowego prawa ochronnego., W uzasadnieniu orzeczenia Sąd I instancji podał...

VI SA/Wa 933/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-07-22

Rzeczypospolitej Polskiej z dnia [...] marca 2010 r. nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy 1. uchyla zaskarżone...
. o odmowie przywrócenia terminu do złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy dotyczącej odmowy udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy słowno-graficzny Khortytsa...

VI SA/Wa 934/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-07-22

Rzeczypospolitej Polskiej z dnia [...] marca 2010 r. nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy 1. uchyla zaskarżone...
. o odmowie przywrócenia terminu do złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy dotyczącej odmowy udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy słowno-graficzny [...], zgłoszony...

VI SA/Wa 894/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-10-09

instytucji przywrócenia uchybionego przez stronę terminu do dokonania czynności w toku postępowania. Należało mieć przy tym na względzie to, iż ustawa p.w.p. jest regulacją...
wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy (zawierający w swej treści wniosek o przywrócenie terminu) winien oceniać go w świetle art. 243 ust. 4 p.w.p., czy raczej skorzystać...

VI SA/Wa 443/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-12-22

niejawnym sprawy z wniosku B. z siedzibą w B., F. o przywrócenie terminu do uiszczenia wpisu sądowego od skargi w sprawie ze skargi B. SA z siedzibą w B., F. na decyzję...
SOBIE... nr R-160595 postanawia odmówić przywrócenia terminu do uiszczenia wpisu sądowego Postanowieniem z dnia 25 kwietnia 2008 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny, w Warszawie odrzucił...

II GZ 53/07 - Postanowienie NSA z 2007-04-19

listopada 2006 r. sygn. akt VI SA/Wa 2214/05 w zakresie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia skargi kasacyjnej w sprawie ze skargi E. N. Przedsiębiorstwo...
postanowienie, składając jednocześnie wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej. W uzasadnieniu wniosku podniesiono okoliczności, jakie miały miejsce...

II GZ 134/05 - Postanowienie NSA z 2006-01-11

sporządzenia uzasadnienia wyroku i odmowie przywrócenia terminu w sprawie ze skargi [...] z siedzibą w Thuren (Szwajcaria) na decyzję Urzędu Patentowego RP z dnia 27...
Sądu Administracyjnego w Warszawie, z dnia 17 sierpnia 2005 r. sygn. akt VI SA/Wa 425/04, o odmowie sporządzenia uzasadnienia wyroku i odmowie przywrócenia terminu...
1   Następne >   +2   +5   +10   21