Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Właściwość sądu X
  • Symbol

I FZ 264/14 - Postanowienie NSA z 2014-09-16

bez rozpatrzenia postanawia przekazać wniosek o przywrócenie terminu do uiszczenia wpisu od zażalenia na zarządzenie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie...
Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim z 9 października 2013 r., sygn. akt I SA/Go 52/12 pozostawiające wniosek skarżącego o przywrócenie terminu do wniesienia skargi...

I OSK 1141/06 - Wyrok NSA z 2007-07-11

Kolegium Odwoławczego w Gdańsku z dnia [...] nr [...] w przedmiocie przywrócenia terminu do wniesienia odwołania w sprawie opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste oddala...
., uchylił postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku z dnia [...] nr [...], którym odmówiono skarżącym przywrócenia terminu do złożenia wniosku o ustalenie...

II SA/Lu 722/21 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2021-09-22

niejawnym sprawy ze skargi R.S. o wznowienie postępowania sądowego w sprawie o sygnaturze akt II SA/Lu 220/21 w zakresie wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia...
o przywrócenie terminu do jej wniesienia., Postanowieniem z 31 marca 2021 r. (II SA/Lu 220/21) WSA w Lublinie odmówił przywrócenia skarżącemu terminu do wniesienia skargi...

II FSK 2215/12 - Postanowienie NSA z 2013-02-12

przywrócenia terminu do wniesienia sprzeciwu postanawia: uchylić zaskarżone postanowienie w całości. Zaskarżonym postanowieniem z dnia 4 czerwca 2012 r., sygn. akt I SA/Rz...
. w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia sprzeciwu., Postanowienie to wydano w następujących okolicznościach faktycznych: pismem z dnia 28 stycznia 2012 r...

I OSK 1142/06 - Wyrok NSA z 2007-07-11

Kolegium Odwoławczego w Gdańsku z dnia [...] nr [...] w przedmiocie przywrócenia terminu do wniesienia odwołania w sprawie opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste oddala...
[...] nr [...], odmawiające skarżącym przywrócenia terminu do złożenia wniosku o ustalenie, że aktualizacja opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej...

V SA/Wa 873/20 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2021-04-29

wniosek o przywrócenie terminu do uiszczenia wpisu sądowego od skargi. W uzasadnieniu tego wniosku wskazał, że wezwania do uiszczenia wpisu nie odebrał osobiście, leczy...
wniosek o przywrócenie terminu do uiszczenia wpisu sądowego od skargi., Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje., Zgodnie z art. 220 § 1 i 3 ustawy...

II SA/Rz 1214/12 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2013-04-24

. nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do złożenia zgłoszenia wierzytelności - postanawia - 1. stwierdzić swoją niewłaściwość; 2. sprawę przekazać według właściwości...
przywrócenia terminu do złożenia zgłoszenia wierzytelności w trybie ustawy z dnia 28 czerwca 2012 r. o spłacie niektórych niezaspokojonych należności przedsiębiorców...

II FSK 1071/10 - Postanowienie NSA z 2018-02-20

ze skargi R. M. na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w Kielcach z dnia 10 listopada 2009 r., nr [...] w przedmiocie przywrócenia terminu do wniesienia zażalenia postanawia...
listopada 2009 r., w przedmiocie przywrócenia terminu do wniesienia zażalenia., Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Kielcach 18 stycznia 2018 r. złożył wniosek do NSA...

III SA/Po 307/19 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2019-05-08

niejawnym sprawy ze skargi I. B. na czynność Urzędu Dozoru Technicznego w przedmiocie przywrócenia terminu ważności zaświadczenia potwierdzającego kwalifikacje zawodowe...
. złożył 'wniosek o przywrócenie terminu ważności dokumentów egzaminacyjnych'., Wniósł on, na podstawie art. 58 kpa, o 'przywrócenie terminu ważności Zaświadczenia...

III SA/Lu 1053/20 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2020-11-18

niejawnym sprawy ze skargi T. J. na decyzję Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia [...] sierpnia 2020 r. nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do złożenia...
[...] sierpnia 2020 r. nr [...], którą organ odmówił skarżącemu przywrócenia terminu do złożenia wniosku o zwolnienie z opłacenia należności z tytułu składek za okres od marca 2020 r...
1   Następne >   +2   +5   7